BBN-TÖR-203, TÖ-TÖN-214,  BBN-KLF-400    Görög történelem / Ókori görög történelem

Németh György

A kurzus időpontja, helyszíne: H. 8–9.30. MUK 6-8. 252. terem

 

A kurzus leírása:

09. 07. Schliemann, Trója és a bronzkor felfedezése.

09. 14. A bronzkori palotagazdaság. A bronzkori írásrendszerek: krétai hieroglif, lineáris A és B. A lineáris B megfejtése. A phaistosi korong problémája. A mykénéi kori gazdaság és társadalom rekonstrukciója a feliratok és a régészeti leletek alapján. Wanax, lawagetas, eqeta. A mykénéi kori földbirtokviszonyok. A rekonstrukció határai és problémái.

09. 21. Az égei bronzkor összeomlásának okai: a tengeri népek és a feltételezett dór vándorlás. Egyéb magyarázatok: vulkáni katasztrófa, földrengés, tartós szárazság, belső harcok, felkelések. A trójai háború történeti valószínűsége. Heten Thébai ellen. A bronzkori kereskedelem összeomlása a tengeri népek vándorlása következtében. Nyersanyaghiány és rablóhadjáratok. A dórok e vákuumba vándoroltak be a Kr. e. 10. században.

09. 28. ZH Vaktérkép. A sötét kor. Homéros világa. Melyik kor volt a homérosi kor? Lehetséges válaszok: a bronzkor (Schliemann), a sötét kor (Finley) és a Kr. e. 8. század. A görög társadalom a sötét kor végén. A népességrobbanás elmélete (Snodgrass). A sírstatisztikák módszere.

10. 05. A betűírás kialakulása és elterjedése. Az első írásos emlékek jellege és lelőhelyeik. Hellas újrabenépesülése. Thukydidés elmélete. A szabad területek elfogynak. A polisok kialakulása. Folyamatos háborúk.

10. 12. ZH Fogalom. Mi a polis? Területi, struktúrális, gazdasági és politikai meghatározások. A népességnövekedés által keltett belső feszültségek. A királyság megszűnésének problémája (Carlier és Drews). A basileusok viszonya a wanaxhoz és a társadalom többi részéhez. A „hoplita forradalom. Katonai vagy társadalmi reform?

10. 19. A nagy görög gyarmatosítás. A népességfölösleg kihelyezésének három útja: emporion, apoikia és kléruchia. Gyarmatosítók és gyarmatvárosok. Az apoikia mint polis. Az apoikiák és a bennszülött lakosság.

11. 02. A korai tyrannis. A tyrannosok topikus ábrázolása. Az első generációs tyrannosok pozitív képe. A második generációs tyrannosok negatív megítélése. A tyrannosok társadalmi háttere: valamennyien arisztokraták voltak. A tyrannis kialakulásának aristotelési elmélete.

11. 09. Athén korai története: Kylón és Drakón. A datálás problémái. A korai törvényhozók topikus ábrázolása: a drákói szigor és az emberölési törvény. Az emberölési törvény a kylóni vérbűnt követő vérbosszúra adott válasz. A feliratos törvények. Drérosi "alkotmány", gortyni törvények.

11. 16. Solón reformjai. A hektémorosok, mint metaxy-réteg. A thések kialakulása. Kiknek kedveztek Solón törvényei? A timokratikus reform és a hadsereg. A kereskedelem és az állítólagos pénzreform.

11. 23. Spárta, Kréta és Thessalia. A metaxy-rétegek jelentősége (Lotze): helóták, woikeusok, penestések. Az államok mérete és a metaxy-rétegek megléte összefügg egymással. Az átlagos görög polis mérete és lakosságának száma. A számítások módszerei és problémái. Melyik út volt jellemzőbb a görögségre?

11. 30. ZH Évszám. Peisistratos „aranykora”. A peisistratidák. Milyen törvényeket tartott be Peisistratos? Aristotelés elmélete. Kleisthenés előélete és reformja.

12. 07. A cserépszavazás. A 10000 előkerült cserép statisztikai elemzése. Mikor voltak a cserépszavazások és kik voltak az áldozatok. Az utolsó cserépszavazás: Kr. e. 416. A cserépszavazás valódi funkciója. Themistoklés és a flottaépítési program gazdaságpolitikája. A Pnyx szerkezete. Ephialtés, Kimón, Periklés. Az esküdtbíróság, a népgyűlés, a sorsolás és a napidíj. A demokrácia két bukása (411; 404).

 

Követelmények, értékelési szempontok

Vagy három eredményes ZH jegyeinek átlaga, vagy szóbeli vizsga. PótZH még orvosi igazolás esetén sem írható, aki csak két vagy annál kevesebb ZH-t írt meg, szóbeli vizsgát tesz. A ZH-k segédanyagai (amik persze a szóbelihez is kellenek) megtalálhatók:

http://okort.btk.elte.hu/gorog1.jpg

http://okort.btk.elte.hu/gorogteljes.pdf

http://okort.btk.elte.hu/evszamgorog.html

http://okort.btk.elte.hu/fogalmakgorog.html

 

Kötelező szakirodalom:

Hegyi-Kertész-Németh-Sarkady: Görög történelem. Osiris Kiadó, Budapest, több kiadásban.

Németh György (szerk.): Görög történelem szöveggyűjtemény. Osiris Kiadó, Budapest, 2003. (Csak az Ókortörténeti Tanszék honlapján felsorolt számú dokumentumok)

Németh György: Államéletrajzok. Osiris Kiadó, Budapest, 2002. (A kötetből csak az aristotelési és pseudo-xenophóni Athéni állam, valamint Xenophón: A lakedaimóniak állama.)