Görög kronológia

 

Az összes évszám Krisztus születése előtti időpontot jelöl.

 

2200 k.                                   korai hellasi II. vége, görög bevándorlás

1700 k.-től                              újabb palotakor Krétán

1450 k.                                   mykénéi hódítás Krétán

1375 k.                                   a knóssosi palota végső pusztulása

13. sz.                                     későhellasi III B., mykénéi kor virágkora

1200 k.                                   hettita birodalom bukása

                                               szárazföldi mykénéi központok pusztulása

                                               újabb mykénéi bevándorlók Krétán, Kyproson

12-9. század                            a sötét kor

12. sz.                                     későhellasi III C, a tengeri népek vándorlása

1175 k.                                   a tengeri népek elérik Egyiptomot

11. sz.                                     A dórok megjelenése Krétán

8. sz.-6.sz. vége                       az archaikus kor

8. sz.                                       a nagy görög gyarmatosítás kezdete

8. sz. eleje                               polis kialakulása

776                                         olympiai játékok kezdete

8. sz. második fele                   első messénéi háború

660 k.                                     második messénéi háború

7. sz. második fele                   Kypselos Korinthos tyrannosa

                                               Thrasybulos Milétos tyrannosa

640 k                                      Kylón győz az olympiai játékokon

632 (?)                                    Kylón tyrannis-kísérletének hagyományos dátuma

621                                         Drakón törvényhozásának hagyományos dátuma

7. sz. vége                               Theagenés Megara tyrannosa

600 k.                                     Massilia alapítása

600 k. 570 k.                       Kleisthenés Sikyón tyrannosa

600 k. 550 k.                       Periandros tyrannisa

6. sz. eleje                               1. szent háború

594/3 v. 593/2                        Solón archóni éve

560546                                 Kroisos uralkodása Lydiában

560 k.527                             Peisistratos tyrannisa Athénban

559530                                 Kyros uralkodása Perzsiában

556                                         Chilón ephoros

550 k.                                      peloponnésosi szövetség kiépítésének kezdete

546                                         Sardeis bevétele

540 k.– 522                            Polykratés Samos tyrannosa

529522                                 Kambysés uralkodása Perzsiában

527510                                 Hippias tyrannisa Athénban

525/4                                       Kleisthenés archón

522486                                 I. Dareios uralkodása Perzsiában

513                                         Dareios skytha-hadjárata

510                                         Hippias elűzése

508/7                                      Isagoras elűzése, Kleisthenés reformja

500/499                                  naxosi expedíció, ión felkelés

493                                         Themistoklés archón

492449/8                              Görög-perzsa háborúk

492                                         Az első perzsa támadás kudarca Athósnál

490                                         marathóni csata

                                               Themistoklés stratégos

487                                         az archónokat a hippeis és pentékosiomedimnoi közül sorsolják

486465                                 Xerxés uralkodása Perzsiában

480                                         thermopylai és salamisi csata

479                                         plataiai csata

                                               mykaléi csata

                                               thébai ostroma

                                               a szövetséges flotta helléspontosi hadjárata

479/8                                      az athéni városfalak felépítése

478                                         Byzantion elfoglalása

                                               délosi szövetség megalapítása

474                                         Hierón kyméi győzelme az etruszkok fölött

470-es évek vége                    Naxos elszakadási kísérlete

471 k.                                     Themistoklés ostrakizálása

465                                         Thasos elszakadási kísérlete

464                                          földrengés és helótafelkelés Spártában

463                                         Thasos kapitulál

462                                         athéni sereg Ithómé ostrománál

                                               Ephialtés reformjai

462/461 k.                              Kimón ostrakizálása

460445                                 az első peloponnésosi háború

459                                         athéni expedíció Egyiptomban

457                                         a tanagrai és oinoéi csata

                                               zeugitésekből is lehet archón

454                                         a délosi szövetség egyiptomi veresége Prosópitisnél

                                               a szövetségi kincstárt Délosról Athénba szállítják

452                                         öt éves fegyverszünet Athén és Spárta közt

451                                         athéni győzelem a kyprosi Salamisnál

451/50                                    az athéni polgárjogi törvény

449/8                                       a Kallias-féle béke a délosi szövetség és Perzsia közt

447                                         koróneiai csata, Athén elveszti Boiótiát

446/5                                      harminc éves béke Athén és Spárta között

444                                         Thurioi alapítása.

437                                         Amphipolis alapítása

431404                                 A peloponnésosi háború

431–421                                 archidamosi háború

431                                         Thébai megtámadja Plataiait

                                               Archidamos támadása Attika ellen

430                                         Spártai támadás Attika ellen. A járvány, Periklés

                                               leváltása

429                                         Poteidaia kapitulál, Periklés halála

425                                         Spártai támadás Attika ellen. Pylos és Sphaktéria

                                               elfoglalása. Kleón fölemeli a szövetségesek adóját

424                                         Nikias elfoglalja Kythérát, Brasidas Amphipolist.

                                               Az athéniak délioni veresége. A gelai kongresszus

                                               eltanácsolja az athéniakat Szicíliaból

422                                          Kleón és Brasidas elesik Amphipolisnál.

421                                         Nikias féle béke. Athén és Spárta szövetsége

420                                         Argos, Mantineia és Élis szövetsége Athénnal

418                                         Mantineiai csata, Spárta legyőzi Argos, Mantineia

                                               és Élis szövetségét

417 vagy 416                          Hyperbolos ostrakismosa

416                                         Mélos lerohanása. Segestai követség Athénban

415–413                                 A szicíliai hadjárat

413                                         Dekeleia elfoglalása. A szicíliai vereség

412                                         Spártai-perzsa szerződés. Chios, Lesbos és Milétos

                                               elszakad Athéntól

411                                         A négyszázak, majd ötezrek uralma Athénban

410                                         Alkibiadés győzelme Abydosnál. Az ötezrek uralmának

                                               vége Athénban

407                                         Notioni csata, Alkibiadés bukása

406                                         Arginusai csata és a győztes hadvezérek elítélése.

                                               Athéni-karthágói kapcsolatfelvétel

405                                         I. Dionysios stratégos autokratór

                                               Aigospotamoi. Béke Syrakusai és Karhágó között

404                                         Athén eleste, Samos elfoglalása. A harminc zsarnok

                                               uralma. Thrasybulos Phylében. Egyiptom elszakad a

                                               perzsáktól.

403                                         A harmincak bukása. Amnesztia Athénban. Lysandros

                                               bukása

                                               a demokrácia restaurálása Athénban

401                                         Epitadeus ephoros reformja Spártában

                                               Kyros perzsa trónkövetelő elesik Kunaxánál

399                                         Sókratés halála

397 tavasz                               Agésilaos vezetésével spártai sereg érkezik Kisázsiába

395387                                 korinthosi háború

394 nyár                                  Konón Knidosnál tönkreveri a spártai flottát

390/389                                  Thrasybulos stratégos

387                                         Antalkidas-féle (király)béke

382                                         a spártaiak beveszik a thébai Kadmeiát.

                                               Isménias és társai Athénba menekülnek

379 dec.                                  thébai felkelés, a spártaiak elhagyják a fellegvárat

                                               Thébai szövetkezik Athénnal

377                                         a második athéni tengeri szövetség

376                                         Athén Naxosnál megveri a spártai flottát

375                                         a második királybéke

371362                                 Thébai hegemóniája

371                                         leuktrai csata

367                                         I. Dionysios halála

365                                         Korinthos békét köt Thébaijal

364                                         Pelopidas Kynoskephalainál elesik

362                                         mantineiai csata, Epameinóndas halála

362/361                                  közös béke (koiné eiréné)

359336                                 II.Philippos uralkodása

357                                         Philippos elfoglalja Amphipolist, házasságkötés Olympiasszal

357–355                                 a szövetséges háború

356                                         Nagy Sándor születése

356/5346                              a szent háború Phókis ellen

352                                         Philippost Thessália archónjává választják

346                                         philokratési-béke

339                                         II.Philippos meghódítja Thrákiát és háborút indít Lokris ellen

338                                         A chairóneiai csata.

338337                                 korinthosi kongresszus. A korinthosi szövetség megalapítása

336                                         III. Dareios trónralépése

336 nyár                                  II.Philippos halála Aigaiban, Nagy Sándor (III. Alexandros) trónra lépése

334                                         a Perzsia elleni hadjárat kezdete. A granikosi ütközet

333                                         az issosi csata

332                                         Tyros elfoglalása, Egyiptom meghódítása

331                                         a gaugaméliai csata

330                                         III. Dareios halála

327                                         Nagy Sándor és Rhóxané házassága

326                                         Csata a Hydaspés folyónál Indiában. A sereg megtagadja a továbbvonulást

324                                         a súsai menyegző

323                                         Nagy Sándor halála

III. Philippos Arrhidaios megkoronázása

323/322                                  a lamiai háború

321/320                                  Perdikkas meggyilkolása, Krateros halála, a diadochosok megegyezése Triparadeisosban. Antipatros        birodalmi

kormányzó, Antigonos fővezér

319                                         Antipatros halála

316                                         Kassandros, Antipatros fia kivégezteti Olympiast.                   

315-311                                  Háború Antigonos és a diadochosok ellene alakult koalíciója között

307                                         Démétrios Poliorkétés elfoglalja Athént

305/304                                  Rhodos ostroma

301                                         az ipsosi "királyok csatája". Antigonos halála

294287                                 Démétrios Poliorkétés uralma Makedóniában, az Antigonida-dinasztia hatalomra kerülése

305/304                                  Ptolemaios felveszi a királyi címet, vele a Ptolemaiosok dinasztiája jut hatalomra Egyiptomban

301294                                 Ptolemaios elfoglalja Koilé-Syriát, Föníciát, Kyrénét és Ciprust

312                                         a Seleukida éra kezdete, Seleukos visszafoglalja Babylónt

301-281                                  I. Seleukos megszervezi birodalmát                                        

281/280                                  az acháj szövetség újjászerveződése

279                                         az aitólok győzelme Delphoinál a kelták fölött

267261                                 a chremónidési háború

220217                                 a szövetséges háború

215205                                 az I. makedón háború

200197                                 a II. makedón háború

192188                                 Róma és III. Antiochos háborúja

188                                         az apameiai békében a Seleukida Birodalom elveszti nagyhatalmi pozícióját

171167                                 a III. makedón háború

148                                         Makedónia római provinciává válik

146                                         az acháj szövetség bukása, Korinthos lerombolása

64                                           XIII. Antiochost Pompeius megfosztja trónjától. Syria római tartomány

30                                           VII. Kelopatra halála, az önálló Egyiptom bukása