I. ÓKORI KELET

 

A) Irodalomjegyzék:

Kötelezo irodalom:

Ókori Keleti Történeti Chrestomathia. (Szerk: Harmatta János.) Bp., Osiris Kiadó,
                2003.
Az alábbi források (a számok a dokumentumok számára, nem az oldal-
                számra utalnak):

                II./1. Az óegyiptomi évkönyvekből; 2. Uni életrajzi sirfelirata;  3. Horhuf élet-
                rajzi sirfelirata;  8. Manethón a hyksósokról;  9. Kamose harca a hyksósok el-
                len;  10. Jahmes önéletrajza;  11. III. Thutmósis első sziriai hadjárata;  14. Tu-
                tanhamon "restauráció-stélé"-je;  15.
Èoremèeb trónralépése;  17. II. Ramses
                és a bányamunkások;  18. A qade
ši csata;  19. Mes saqqarai sirjának feliratá-
                ból;  20. Mernepta
è "Izrael-stélé"-je;  21. A torinói sztrájk-papirusz;  23.
                Részletek a nagy Harris-papiruszból;  26. Pian
éi győzelmi stéléje;  28. A Dé-
                motikus Krónika; 

                III./A 1. A "Sumer királylista";  4. Eannatum, Lagaš királyának felirata;  5.
                Eannatum felirata hóditásairól;  6. Entemena, Laga
š ensijének felirata;  8.
                Urukagina reformjai;  9. Laga
š pusztulása;

                III/B 1. Šarrukín, Agade királyának felirataiból;  3. Šarrukín legendája;  5.
                R
ímuš, Agade királyának felirataiból;  7.Narámín, Agade királyának feliratai-
                ból;  8. Agade virágkora;

                III/C  2. Gudea, Lagaš ensijének épitkezési felirataiból;  3. Gudea "B" szobor-
                feliratából;  4. A ditilla-okmányokból;

                III/D  1. Lipitištar törvénykönyve;

                III/E  3. Éammurapi uralkodásának év-nevei;  4. Éammurapi törvénykönyve;
                11. Ib
álpíel levele Zimrilimhez, Mari királyához;  12. A nomád törzsek tűzjel-
                zései;  15. A kereskedelmi hajók ellenőrzése;  16. Jelentés egy Babylón elleni
                lázadásról;

                III/F 1. III. Amenhotep egyiptomi fáraó levele Kadašmanéarbe babylóni ki-
                rályhoz;  2. Kadašmanéarbe babylóni király levele III. Amen
èotep egyiptomi
                fáraóhoz;  3. Részlet III. Ame
nèotep válaszleveléből;  4. Burraburiaš babylóni
                király levele E
énaton fáraóhoz;  5. Burraburiaš babylóni király tiltakozása
                E
énaton fáraónál az asszir követek fogadása ellen;

                III/G  4. Aššuruballit, Assziria királyának levelei Eénaton egyiptomi fáraóhoz;
                5. I.Adadnir
ári felirata;  6. I.Šulmánuašaridu hadjáratai;  9. Sinaéeeriba asszir
                király hadjáratai;  11. A
ššuraéiddina trónralépte és hadjáratai;  12. Aššuraéid-
                dina és Babylón;  13. A babylóni kormányzó levele Assurahiddina királyhoz;
                14.
A
ššuraéiddina és Egyiptom;  28. Aššurbánapli ún. Rassam-cylindere;  30.
                Levél A
ššurbánapli királyhoz könyvtári ügyben;  31. A Ninua-beli könyvtár
                szervezése;

                III/H 1. Assziria bukása és az újbabylóni birodalom kialakulása;  3. Nabúku-
                durriu
ëur felirataiból;  8. Nabúna’id krónika;

                IV. 1. Arisen, Namar királyának felirata;  2. Arišeni meghódolása Zimrilim-
                nek, Mari királyának;  3. Idrimi felirata;  4. Tu
šratta mitanni király levele III.
                Amen
èotep egyiptomi fáraóhoz;  5. Ribaddi levele Byblosból az egyiptomi
                fáraóhoz;  7. Ala
šia királyának levele Egyiptom fáraójához;  8. Azittawadda
                király felirata;  9. Kilamuwa király önéletrajzi felirata,  10. Zakir, Hama
q  ki-
                rályának felirata;  11.
Tyros kereskedelmi kapcsolatai;

                V.1. A trónöröklési rend a Hettita Királyságban;  2. Hettita törvények

                VI. 1. Deßorá éneke;  2. A héber törvényekből;  4. Izrael törzseinek felkelése
                Roboám ellen;  5. Me
šac, Mo’áß   királyának felkelése;  7. Náßoq  szőleje;  8.
                Diplomáciai tárgyalások Jeruzsálem ostroma idején;  9. A me
giddoi csata;  10.
                A próféták birálata a héber társadalomról. Békeutópia a prófétáknál;

                VII. 1.Menua felirataiból;  5. Šarrukín hadjárata Urartu ellen;

                VIII./A 1. Az Achaimenidák első történeti emlitése; 2.II. (Nagy) Kyros agyag-
                henger-felirata;  3. Ezra emlékirataiból;  4. I. Dareios felirataiból; 5. Az Óper-
                zsa Birodalom szervezete és adóügye I. Dareios idején;  6. Udahorresnet élet-
                rajza;  7. Xerxés daiva-felirata;  9. Az Ar
šáma-levelekből; 

                VIII./B 2. Iustinus: Historiae Philippicae. XLI A parthusok; 

                VIIII./C 1. Ìabarí: A Sásánida dinasztia uralomrajutása;  3. A Perzsa Biroda-
                lom leirása;

                IX. 1. Arrianos: Indiké;  2. Manu törvényeiből;  3. Kauìilya Arthasástrájából,
                4. Asoka felirataiból;

                X. 1. Jóslócsont-feliratok,  2. Csou-kori bronzedények feliratai;  3. A Si king
                154. verse: faluközösségi élet;  4. Háború a Csou-kori fejedelemségek között;
                6. Li Szi beszéde;  7. A Han-kori gazdasági életről;  8. Az "ázsiai hunok"-ról ;
                10. Kinai forrás a Római Birodalomról

Antonova, K.-Bongard-Levin, G.M.-Kotovszkij, G.G.: India története. Ókor: 1-139.
                Ford.: Puskás I.  Bp., Kossuth-Gondolat, 1981.

Bright, J.: Izráel története Ford.: Domján János. Bp., A Református Zsinati Iroda,
                1977. (azon hallgatók számára, akik 2004-ben, vagy ezt megelőzően kezdték meg egyetemi

                tanulmányaikat)

Ghirshman, R.: Az ókori Irán. Ford.: Molnár Ágnes, Bp., Gondolat, 1985.

Hérodotosz: A görög-perzsa háború II. könyv. (a többi ajánlott!) (Ford.:Muraközy
                Gyula) Bp. Osiris, 2000. (a Geréb-féle fordítás is használható)

Kákosy László :Az ókori Egyiptom története és kultúrája. Bp. Osiris, 2002.

Klengel, H.: Az ókori Szíria története és kultúrája. Ford.:Tarnói Judit. Bp., Gondolat,
                1977.

Amélie Kuhrt: Az ókori Közel-Kelet. Piliscsaba, 2005.

J. M. Miller – J. H. Hayes: Az ókori Izrael és Júda története. Piliscsaba, 2003.

                (Azon hallgatók számára, akik  2005. szeptemberében kezdték meg egyetemi tanul-

                mányaikat)

Polonyi Péter: Kína története. Bp.,  Kozmosz Könyvek 1988. 8-43. old. 

Postgate, N.: Az első birodalmak. Ford.: Háklár Noémi.  Bp., Helikon, 1985.

Puskás Ildikó: "A védikus társadalom kialakulásának előzményei." Századok 1978/1.
                98-109.

 

Ajánlott irodalom:

Az ember képes története  sorozatból:

                Burenhult,G. (főszerk.) Óvilági kultúrák. Városok és államok születése (Ford.
                Dezső Tamás) Bp., Officina Nova, 1996. pp. 9-141.

A Time-Life sorozat kötetei, szerzői kollektiváktól:

                Az istenkirályok kora, i.e. 3000-1500. Ford.: Takács Ferenc. Bp., Dunakönyv,      
                               1993.

                Harcos birodalmak, i.e. 1500-600. Ford. Végh István. Bp.,Dunakönyv, 1993.

                A szellem hatalma, i.e. 600-400. Ford.: Kirschner Dávid, Bp., Dunakönyv,1994

Baines, J. - Málek, J.: Az ókori Egyiptom atlasza. Ford.: Udvarhelyi László. Bp, Helikon,
                1992.

Balázs, Étienne: Gazdaság és társadalom az ókori Kínában. Ford.: Ecsedy Ildikó. Bp.,

                Európa, 1976.

Biblia. (Bármely forditás, de leginkább : a Károli-féle.)

Blunden, C. - Elvin, M. : A kínai világ atlasza  Ford.: Pálvölgyi Endre  Bp., Helikon, 1995.

David, R.A.: Az egyiptomi birodalmak Ford.: Pálvölgyi Endre. Bp., Helikon. 1986.

Dobrovits Aladár (Ford.): A paraszt panaszai. Egyiptomi novellák. Bp. 1963.

Ecsedy Ildikó. A kínai állam kezdetei. Bp., Akadémiai Kiadó, 1987.

Ecsedy Ildikó: Ex Oriente lux. Tanulmányok Kínáról Európa ókorában. Miskolc, Mis-
                kolci Bölcsészegyesület, 1992.

FitzGerald, Patrick: Az ősi Kína. Ford. Pálvölgyi Endre. Bp., Helikon, 1989.

Fírdauszí: Királyok könyve. Ford.: Devecseri Gábor, Bp.(több kiadásban)

Gernet, J.: A kínai civilizáció története. Ford. Antóni Csaba. Bp., Osiris, 2001.

Hahn István - Kákosy László - Komoróczy Géza: Az Ókori Kelet története. (Egyiptom és Elő-Ázsia) Az ókor
               története II. Egyetemi jegyzet. Több korábbi kiadása volt.

Harmatta János: "I. Dareios és az óperzsa ékírás." Antik Tanulmányok 13 (1966)
                189-2ll.

Hermann, G.: A perzsa reneszánsz. Ford.: Fridli Judit. Bp., Helikon, 1980.

Jagersma, H.: Izráel története.          

                I. Az ószövetségi korban;

                II. Nagy Sándortól Bar Kochbáig. Ford.: Czanik Péter. Bp. Sz., 1991.

Johnson, Gordon: Az indiai világ atlasza. Ford. Kertész Balázs. Bp. Helikon-Magyar Könyvklub, 1998.

Kákosy László: Az alexandriai időisten  Bp., Osiris 2001.

Kákosy László, Ré fiai. Bp. Gondolat, 1979., vagy Bp. Szászszorszép-BUK, 19932 

Kákosy L.-Molnár I. (Ford.) A gyönyörűség dalainak kezdete, Bp. 1973.

Kidder, E.: Az ősi Japán. Ford. Gy. Horváth László. Bp., Helikon, 1987.

Klengel, H.: Nomádok az ókori Elő-Ázsiában. Ford.: Tarnói Judit. Bp.,

                Gondolat,1985.

Komoróczy Géza (Ford.) : Fénylő ölednek édes örömében. Bp., Európa, 1973.

Kőszeghy Miklós: Dávid. „Tud lantot pengetni, harcra termett és vele van az Úr.” Bp., Új

Mandátum, 2001.

Kőszeghy Miklós: Cseréplevelek. Héber feliratok a fogság előtti Palesztínából. Bp., Új
                Mandátum, 2003.

Maspero, H.: Az ókori Kína. Ford: Csongor Barnabás. Bp., Gondolat, 1978.

Moorey, P.R.S.: Bibliai tájak. Ford.: Rakovszky Zsuzsa. Bp., Helikon, 1984.

Oates, D. - Oates. J.: A civilizáció hajnala. Ford.: Puskás Ildikó. Bp. Helikon, 1984.

Oppenheim, A.L.: Az ókori Mezopotámia. Ford.: Gődény Endre. Bp., Gondolat, 1982
 Puskás Ildikó: Istenek tánca. Bp., Gondolat, 1984.

Puskás Ildikó: Lélek a körforgásban. Bp. Balassi, 2000.

Rawson, Philip: Az indiai civilizáció. Ford.: Gáthy Vera. Bp., Helikon, 1983.

Rámájana és Mahábhárata. Prózában elbeszéli Baktay Ervin. Bp. 1960.

Roaf, M.: A mezopotámiai világ atlasza. Ford.: Dezső Tamás. Bp., Helikon, 1998.

Rogerson, John: A bibliai világ atlasza. Ford.: Pálvölgyi Endre. Bp., Helikon, 1994.

 

Az ajánlott irodalom az ismeretbővítésen túl azt a célt is szolgálja, hogy találjanak alternatív megoldást, ha nem férnek hozzá a kötelező anyag valamely tételéhez.

 

B) Tételek:

1. Egyiptom története a kezdetektől az Óbirodalom összeomlásáig.

2. Egyiptom története az első átmeneti kortól a hyksósok kiűzéséig.

3. Az egyiptomi Újbirodalom.

4. Egyiptom története a harmadik átmeneti kortól a perzsa hódításig.

5. Mezopotámia a 3. évezredben.

6. Mezopotámia: az óasszír és az óbabilóni kor.

7. A kassú Babilón és a középasszír nagyhatalom.

8. Mezopotámia az 1. évezredben: az újasszír és az újbabilóni birodalom.

9. Anatólia a 2. évezredben: a hettita birodalmak, a hurrik és Mitanni.

10. Anatólia az 1. évezredben: Urartu, Phrygia, Lydia.

11. Irán története: Elám, Média, a perzsák és az Achaimenida birodalom.

12. Szíria, Főnícia a 3-1. évezredben.

13. Izráel története a kezdetektől a hellenisztikus korig.

14. India története az Indus-civilizáció időszakában.

15. India: az árja hódítástól a Maurja-korig.

16. India története az i.e. 4 - i.sz. 2. sz-ban: Maurja Birodalom, Sungák, görögök és

       kusánok  É-Indiában.

17. India a Szátaváhana-  és a Gupta Birodalom korában (i.e. 3. – i.sz. 7. sz.).

18. Kína története a kezdetektől a Han-dinasztia trónra kerüléséig.

19. Kína története a Han-kor kezdetétől a Tang-dinasztia trónra kerüléséig

 

 

C) Földrajzi helynevek:

Abüdosz                                                              Kalhu (Nimrud)

Ahet Aton (Tell el-Amarna)                             Kanis (Kültepe)

Alalakh                                                                 Karkemis

Alexandria                                                           Kis

Ammón                                                                Lagas

Anjang                                                                 Larsza

Askelón                                                               Lákis

Assur                                                                   Lojang

Asszíria                                                                Lothal

Babilón                                                                 Mekka

Baktra (Balkh)                                                     Memphisz

Betlehem                                                              Megiddó

Behisztun (Biszutun)                                         Mári

Borszippa                                                             Mohendzsó-Dáró

Buszirisz                                                               Ninive

Büblosz                                                                Nuzi

Damaszkusz                                                         Nippur

Dór                                                                        Palmüra

Dur-Sarrukin (Khorszabad)                               Pátaliputra

Ebla                                                                       Perszepolisz

Edóm                                                                    Petra

Ekbatana                                                              Siló

Eridu                                                                     Szaisz

Esnunna                                                               Szidón

Gáza                                                                      Szippar

Halab (Aleppó)                                                   Szusza (Szúza)

Harappá                                                               Sziéné (Asszuán)

Héliopolisz                                                           Taxila

Hebron                                                                 Théba

Hácór                                                                    Tunhuang

Harrán                                                                  Tuspa

Hattusa (Boghazköy)                                         Türosz

Indraprasztha                                                      Umma

Iszin                                                                      Urartu

Jeruzsálem                                                           Ur

Jerikó                                                                    Uruk

Kádes                                                                   Ugarit (Rász Samra)

                                                                              Váránaszi (Benáresz)