II. GÖRÖG TÖRTÉNELEM

 

A) Irodalomjegyzék:

Tankönyv:

Görög történelem a kezdetektôl Kr.e. 31-ig. (Szerk. Németh Gy.). Budapest, Osiris 2003.

Kötelezô források:

Görög történeti chrestomathia. (Szerk. Borzsák I.). Budapest, 1960 (és a késôbbi kiadások). Az alábbi források (a számok a dokumentum számára, nem az oldalszámra utalnak):

3. Dareios levele Gadatas ióniai satrapához;  5. Athéni ostrakonok a perzsa háborúk korából;  7. A naupaktosi telepesek utasitása;  8. Athéni néphatározat Erythraira vonatkozólag (470-450 k.);  17. A samosiak polgárjoga - Athén veresége után (i.e. 405-04);  18. Athén megjutalmazza a hű samosiakat (403-02);  19. A felszabaditók megjutalmazása (401-400);  31. A görögök békekötése a makedón Philipposszal;  32. Delphoi kitünteti Aristotelést és Kallisthenest; 33. Alexandros levele a chiosiakhoz (332);  45. A rosette-i kő;  47. Egy római senator látogatása Egyiptomban;  50. Chersonésos és I. Pharnakés pontosi király szerződése;  52. A mű bevezetése;  53. Hérodotos a pelasg kérdésről;  54. Lyd szokások; az etruszkok eredete;  57. Hérodotos megjegyzései értesülési forrásairól; 59. Görögök Egyiptomban;  60. Naukratis mint görög gyarmatváros;  61. A perzsa nagyok vitája: melyik a legjobb államforma ? ; 62. A szkitákról;  63. Néma kereskedelem a bennszülöttekkel;  65. Aristagoras Spartában;  67. A marathóni csata; 68. Xerxés Görögország ellen vonul;  71. A perzsák elűzése - Athén érdeme;  73. Az athéni öntudat Salamis után;  74. Hérodotos művének zárófejezete;  75. A mű bevezetése (archaiologia);  76. Az athéni symmachia;  77. Periklés első beszéde;  78. Periklés beszéde a peloponnésosiak betörése előtt;  79. Az attikai synoikismos;  80. Periklés utolsó beszéde és összefoglaló jellemzése;  81. A mytilénéi felkelés leverése; Plataiai;  82. A kerkyrai osztályharc;  83. A pylosi események és a spartai heilóták helyzete;  84. A mélosi tárgyalás;  85. A sziciliai hadjárat;  86. Az Athén és Sparta között i.e. 404-ben kötött békeszerződés;  87. A harminc zsarnok uralma;  88. Kinadón összeesküvése;  89. Az Antalkidas-féle ún. "királybéke" és előzményei;  93. Szemelvények a Politikából;  96. Panégyrikos;  97. Levele Philipposhoz;  100. Theopompos jellemzése Philipposról;  101. A "Historiai" bevezetése;  104. Az államformák változásának ciklikus elmélete;   105. A történetirás feladatai;  106. Théseus;  107. Kréta és a Kyklasok;  108. Salamis;  109. A 464-454. évi heilota-felkelés;  110. A Kallias-béke;  111. Dionysios tyrannisa;  112. A demokrácia visszaállitása Athénben;  113. A spartai hegemonia bukása;  114. Alexandros végrendelete;  118. Themistoklés életrajza;  120. Lykurgos életrajza;  121. Solón életrajza;  122. Periklés életrajza;  123. Alexandros életrajza;  125. A délosi szövetség megalakulása;  126. Plutarchos életrajzainak célja;  127. Az "Anabasis" forrásai;  128. Alexandros katonai és diplomáciai tevékenysége;  130. Alexandrost serege megakadályozza hóditóútja folytatásában;  134. Alexandros istenitése;

 

Görög történelem. Szöveggyűjtemény. (Szerk. Németh Gy.). Budapest, Osiris 2003. Az alábbi források (a számok a dokumentum számára, nem az oldalszámra utalnak): 1. 2. 3. 4. 7. 8. 9. 13. 23. 26. 39. 40. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 54. 55. 57. 61. 62. 63. 65. 66. 67. 68. 69. 71. 72. 74. 75. 77. 80. 81. 83. 84. 86. 87. 88. 89. 91. 95. 96. 97. 99. 100. 105. 108. 109. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 126. 127. 128. 130. 137. 139. 141. 142. 143. 145. 147. 156. 157. 159. 160. 161. 162. 164. 167. 170. 173. 175. 180.

Aristotelés: Az athéni állam. (Ford. Ritoók Zsigmond). In: Államéletrajzok. (Összeállította Németh Gy.). Budapest, 2003, 5-58.

Hérodotosz: A görög-perzsa háború (Ford. Muraközi Gyula). Budapest, Osiris 2000. I. könyv, és szemelvények: Görög történetírók (Szerk. Ritoók Zsigmond), Budapest, 1988, 61-205.

Homérosz: Iliasz és Odüsszeia (Ford. Devecseri Gábor, több kiadásban).

Plutarkhosz: Párhuzamos életrajzok (Ford. Máthé Elek), Budapest, Osiris: Thészeusz, Lükurgosz, Szolón, Themisztoklész, Periklész, Alkibiadész, Alexandrosz, Agisz és Kleomenész életrajzai.

Thuküdidész: A peloponnészoszi háború.  Osiris Kiadó, 1999.

Szemelvények: Görög történetírók (Szerk. Ritoók Zsigmond), Budapest, 1988, 209-391.

Xenophón: A lakedaimóniak állama. (Ford. Németh György). In: Államéletrajzok. (Összeállította Németh Gy.). Budapest, Osiris 2003, 130-146.

 

Ajánlott források:

Aiszkhülosz: Perzsák. (Ford. Jánosy I. több kiadásban).

Arisztophanész: A lovagok. Arisztophanész vígjátékai. (Ford. Arany J.). Budapest, 1988.

Arisztotelész: Politika. (Ford. Szabó M.). Budapest, 1969. 19842.

Cornelius Nepos: Híres férfiak. (Ford. Havas L.). Budapest, 1984. (Miltiades, Aristides, Alcibiades)

Curtius Rufus: Nagy Sándor. (Ford. Kárpáty Cs.). Budapest, 1967.

Démoszthenész: A hűtlen követség. A koszorú. (Ford. Gyomlay Gy.). Budapest, 1975.

Hahn István (Összeállította): A hadművészet ókori klasszikusai. Budapest, 1963.

Hésziodosz: Istenek születése. Munkák és napok. (Ford. Trencsényi-Waldapfel I.). Budapest, 1974.

Justinus: Világkrónika. (Ford. Horváth J.). Budapest, 1992.

Lukianosz: Hogyan kell történelmet írni? (Ford. Kapitánffy I.). In: Lukianosz összes művei I. Budapest, 1974,590-616.

Moravcsik Gy.: Mirôl vallanak a papiruszok? Budapest, 1961.

Németh György (Összeállította): Államéletrajzok. Budapest, Osiris Kiadó 2003.

Platón: Az állam. (Ford. Szabó M.). In: Platón összes művei II. Budapest, 1984.

Ritoók Zsigmond (Összeállította): Görög történetírók. Budapest, 1988.

Uô.: Régi görög hétköznapok. Budapest, 1960.

Uô.: Színház és stadion. Budapest, 1968.

Sarkady János: Gazdasági élet az ókori Görögországban. Budapest, 1970.

Uô. (Összeállította): A korai Attika történetének forrásai I-III. Debrecen 1985-88.

Steiger Kornél: Delphoi jóslatok. Budapest, 1992.

Uô.: A szofista filozófia. Budapest, 1993.

Xenophón: Emlékeim Szókratészról. (Ford. Németh Gy.). Budapest, 1986.

Xenophón: Kürosz nevelkedése. Anabázis. (Ford. Fein J.). Budapest, 1979.

 

Kézikönyvek:

Pecz V. (Szerk.): Ókori lexikon I-II. Budapest, 1902-1904; 1984-19852.

Irmscher, J. (Szerk.): Antik lexikon. Budapest, 1993.

Bartal A.: A classica philologiának és az összehasonlító árja nyelvtudománynak mívelése hazánkban. Budapest, 1874.

Moravek E.: A magyar klasszika-filológiai irodalom bibliográfiája 1901-1925. Budapest, 1930.

Borzsák I.: A magyar klasszika-filológiai irodalom bibliográfiája 1926-1950. Budapest, 1952.

Ritoók Zs.: A magyar ókortudomány bibliográfiája 1951-1975. Budapest, 1986.

Bellus I.: A magyar ókortudomány bibliográfiája 1976-1990. Budapest, 1996.

L'année philologique (megjelenik 1928-tól évente).

Hahn I.: Naptári rendszerek és idôszámítás. Budapest, 1983.

Kerényi K.: Görög mitológia. Budapest, 1977.

Györkösy A. - Kapitánffy I. - Tegyey I.: Ógörög-magyar nagyszótár. Budapest, 1990.

 

Ajánlott szakirodalom:

Adorno, F. - Beschi, L.: Klasszikus Athén. Budapest, 1966.

Castiglione L.: Az ókor nagyjai. Budapest, 1971.

Uô.: Görög művészet. Budapest, 1968.

Uô: Hellénisztikus művészet. Budapest, 1980.

Chadwick, J.: A lineáris B megfejtése. (Ford. Zsolt A.). Budapest, 1980.

John Dunn (szerk.): A demokrácia. Befejezetlen utazás Kr. e. 508 - Kr. u. 1993. Budapest, 1995.

Finley, M.I.: Odüsszeusz világa. (Ford. Fridli J.). Budapest, 1985.

Finley, M.I.: Politika az ókorban. (Ford. Greskovits E.). Budapest, 1995.

Hahn I.: Temenos és szolgálati föld a homérosi eposzokban. In: Népi kultúra - népi társadalom 8. (Szerk. Ortutay Gy.). Budapest, 1975,117-135.

Uô.: Tulajdon és birtoklás az archaikus Hellasban. MTA II. Oszt. Közl. 29,1980, 59-76.

Uô.: Külkereskedelem és külpolitika az archaikus Hellasban. Századok 116, 1982, 460-483.

Uô.: Démos és kratos. In: Az antik társadalomtörténet problémái. (Szerk. Sarkady J.). Debrecen 1982, 7-30.

Harmatta J.: Görög nevek a hettita forrásokban. Ant.Tan. 15, 1968, 181-198.

Hegyi Dolores: MHDISMOS. Perzsabarát irányzat Görögországban i.e. 508 - 479. Budapest, 1974.

Uô.: Az iónok Kisázsiában. Budapest, 1981.

Uô.: A hérodotosi perzsa "logos"-ok forrásértéke. In: Ókori történeti tanulmányok (ókori kelet - klasszikus antikvitás). Emlékkönyv Hahn István tiszteletére 60. születésnapja alkalmából. Budapest, 1973,49-75.

Uô.: Görögország és a Földközi-tenger keleti partvidéke az archaikus korban. In: Az antik társadalomtörténet problémái. (Szerk. Sarkady J.). Debrecen 1982, 31-48.

Hood, S.: A minószi Kréta. (Ford. ). Budapest, 1983.

Johnston, A.: Az archaikus Görögország. (Ford. Rényi Zs.) Budapest, 1984.

Kertész István: Apameiától Brundisiumig. In: Az antik társadalomtörténet problémái. (Szerk. Sarkady J.). Debrecen 1982,104-134.

Uô.: Nagy Sándor és a hellenizmus alapvetése. Budapest, 1992.

Ling, R.: A klasszikus görög világ. (Ford. Zsolt A.). Budapest, 1986.

Németh György: Küzdelem a hatalomért. Athén i.e. 411 - 403. Antik Tanulmányok 29,1983, 224-230. = Vö.: A zsarnokok utópiája. Bp. 1996. 137-149.

Uô.: Egy demokrácia genealógiája. Athén. Századvég 1991/1,177-196. = Vö.:A zsarnokok utópiája. Bp. 1996. 45-71.

Uô.: Két halotti beszéd. Café Bábel 7,1993,67-77. Vö.: A zsarnokok utópiája. Bp. 1996. 233-252.

Uő. A polisok világa Bp. 1999.

Polányi Károly: Ókori gazdasági intézmények összehasonlító vizsgálatáról Athénbôl, Mükénébôl és Alalakhból vett illusztrációkkal. In: Uô.: Az archaikus társadalom és a gazdasági szemlélet. (Ford. Endreffy Z.). Budapest, 1976, 426-464.

Uô.: Kereskedelem, piacok és pénz az ókori Görögországban. (Ford.: Endreffy Z.). Budapest, 1984.

Ritoók Zsigmond - Sarkady János - Szilágyi János György: A görög kultúra aranykora. Budapest, 1984.

Sarkady János: A görög társadalom fejlôdése a 12 - 8. században. In: Népi kultúra - népi társadalom 8. (Szerk. Ortutay Gy.). Budapest, 1975,67-102.

Uô.: Athén és Attika a XII-VIII. században. In: Az antik társadalomtörténet problémái. (Szerk. Sarkady J.). Debrecen 1982,49-84.

Uô.: Korai görög földközösségek. In: Közösség és közösségszervezô erôk az antikvitásban. (Szerk. Sarkady J.). Debrecen 1991,7-24.

Schliemann, H.: Életem, kalandjaim. (Ford. Mátrai T.). Budapest, 1963.

Strauss, L. - Cropsey, J.: A politikai filozófia története I. Budapest, 1994.

Swiderkowna, A.: A hellénizmus kultúrája. (Ford. Murányi B.). Budapest, 1981.

Szabó Árpád: Periklész kora. Budapest, 1977.

Szádeczky-Kardoss Samu: Az ókor története III. Görög történelem. Egységes jegyzet J 2-339.

Tegyey Imre: Nestór mykénéi és homérosi birodalma. In: Népi kultúra - népi társadalom 8. (Szerk. Ortutay Gy.). Budapest, 1975,137-151.

Warren, P.: Az égei civilizáció. (Ford. Zsolt A.). Budapest, 1989.

 

B) Tételek:

  1. A görög föld őstörténete. A minósi Kréta.

  2. A görög bevándorlás. A mykénéi kor. Az égei vándorlás.

  3. A sötét kor. A polis kialakulása. A királyság megszűnése. Homéros és Hésiodos         kora.

  4. A nagy görög gyarmatositás.

  5. A korai görög tyrannis (Athén nélkül).

  6. A spártai állam. A "lykurgosi alkotmány".

  7. Athén korai története: a "théseusi alkotmány", Kylón, Drakón

  8. A solóni reform.

  9. Athén Solón után. Peisistratos és fiai.

10. A kleisthenési reform.

11. A perzsa uralom Kis-Ázsiában. Az ión felkelés.

12. Az első két perzsa támadás. Athós és Marathón.

13. Themistoklés demokráciája. A perzsa háborúk második szakasza Thermopylaitól          Mykaléig.

14. A délosi szövetség megalakulása. A pentékontaeteia első szakasza  Kr. e. 462-ig.

15. Periklés kora. Az ún. első peloponnésosi háború

16. A peloponnésosi háború. A harminc zsarnok.

17. A polis válsága a Kr.e. IV. században a chairóneiai csatáig (Kr.e. 338).

18. Nagy Sándor és birodalma.

19. A diadochos-államok Nagy Sándor halálától Kr.e.31-ig.

 

 

C) Földrajzi helynevek:

Actium

Koróneia

Patras

Aigina

Kynoskephalai

Peiraieus

Akragas

Kyréné

Pella

Alalia

Kythéra

Pergamon

Alexandria

Lakedaimón

Phaistos

Amphipolis

Laureion

Philippi

Athén

Leipsydrion

Phókaia

Byzantion

Lesbos

Plataiai

Dekeleia

Lokris

Pydna

Délos

Magnésia

Pylos

Delphoi

Mantineia

Rhégion

Dódóné

Marathón

Rhodos

Eleusis

Massilia

Salamis

Ephesos

Megara

Samos

Epidauros

Mélos

Sardeis

Épeiros

Messéné

Segesta (=Egesta)

Euboia

Milétos

Sparta

Gaugaméla

Mykénai

Selinus

Gela

Mykalé

Sybaris

Gordion

Mytiléné

Syrakusai/Syracusae

Gortyn

Naukratis

Tanagra

Gytheion

Naxos

Taras (=Tarentum)

Himera

Nemea

Tauromenion

Ithaka

Olympia

Thébai

Kerkyra

Olynthos

Théra

Khairóneia

Poseidónia

Thermopylai

Knóssos

Panormos

Tiryns