Németh György Elôadása

TÖ-TÖN-214.03, BBN-TÖR-203/2 ATHÉN, SPÁRTA és a "HARMADIK GÖRÖGORSZÁG"

 

Követelmények: kollokvium (év végi beszámoló) a megadott irodalomból és az elôadás anyagából.

 

Kötelezô irodalom:

Görög történelem a kezdetektôl Kr.e. 30-ig. Szerk. Németh György, írta Sarkady J., Hegyi D., Németh Gy., Kertész I. Negyedik, javított kiadás. Osiris Kiadó Budapest 2003. 17–224. old.

Németh György: A polisok világa. Bevezetés a görög archaikus és koraklasszikus kor társadalomtörténetébe. Korona Kiadó, Budapest, 1999. 11–138., 169–308.

Görög történelem. Szöveggyûjtemény. Szerk. Németh György, jegyzeteket írta és részben ford. Németh György. Harmadik, javított kiadás. Osiris Kiadó, Budapest, 2003. A honlapon levô tematikában kijelölt szövegek

Államéletrajzok. Aristotelés, Hérakleidés Lembos, Pseudo-Xenophón, Xenophón, Kritias és Héródés Attikos írásai a görög államokról. Összeállította, a jegyzeteket és az utószót írta Németh György, fordította Ritoók Zsigmond, Németh György, Vit Olivér. Osiris Kiadó Budapest 1998. Az aristotelési és a pseudo-xenophóni Az athéni állam, Xenophón: A lakedaimóniak állama.

 

09. 11. A bronzkori palotagazdaság. A bronzkori írásrendszerek: krétai hieroglif, lineáris A és B. A lineáris B megfejtése. A phaistosi korong problémája. A mükénéi kori gazdaság és társadalom rekonstrukciója a feliratok és a régészeti leletek alapján. Wanax, lawagetas, eqeta. A mykénéi kori földbirtokviszonyok. A rekonstrukció határai és problémái.

09. 18. Az égei bronzkor összeomlásának okai: a tengeri népek és a feltételezett dór vándorlás. Egyéb magyarázatok: vulkáni katasztrófa, földrengés, tartós szárazság, belsô harcok, felkelések. A trójai háború történeti valószínûsége. Heten Thébai ellen. A bronzkori kereskedelem összeomlása a tengeri népek vándorlása következtében. Nyersanyaghiány és rablóhadjáratok. A dórok e vákuumba vándoroltak be a Kr. e. 10. században.

09. 25. A sötét kor. Homéros világa. Melyik kor volt a homérosi kor? Lehetséges válaszok: a bronzkor (Schliemann), a sötét kor (Finley) és a Kr. e. 8. század. A görög társadalom a sötét kor végén. A népességrobbanás elmélete (Snodgrass). A sírstatisztikák módszere. A betûírás kialakulása és elterjedése. Az elsô írásos emlékek jellege és lelôhelyeik. Hellas újrabenépesülése. Thukydidés elmélete. A szabad területek elfogynak. A polisok kialakulása. Folyamatos háborúk.

10. 02. Mi a polis? Területi, struktúrális, gazdasági és politikai meghatározások. A népességnövekedés által keltett belsô feszültségek. A királyság megszûnésének problémája (Carlier és Drews). A basileusok viszonya a wanaxhoz és a társadalom többi részéhez. A "hoplita forradalom". Katonai vagy társadalmi reform?

10. 09. A nagy görög gyarmatosítás. A népességfölösleg kihelyezésének három útja: emporion, apoikia és klérukhia. Gyarmatosítók és gyarmatvárosok. Az apoikia mint polis. Az apoikiák és a bennszülött lakosság.

10. 16. A korai tyrannis. A tyrannosok topikus ábrázolása. Az elsô generációs tyrannosok pozitív képe. A második generációs tyrannosok negatív megítélése. A tyrannosok társadalmi háttere: valamennyien arisztokraták voltak. A tyrannis kialakulásának aristotelési elmélete.

11. 06. Spárta, Kréta és Thessalia. A metaxy-rétegek jelentôsége (Lotze): helóták, woikeusok, penestések. Az államok mérete és a metaxy-rétegek megléte összefügg egymással. Az átlagos görög polis mérete és lakosságának száma. A számítások módszerei és problémái. Melyik út volt jellemzôbb a görögségre?

11. 13. Athén korai története: Kylón és Drakón. A datálás problémái. A korai törvényhozók topikus ábrázolása: a drákói szigor és az emberölési törvény. Az emberölési törvény a kylóni vérbûnt követô vérbosszúra adott válasz. A feliratos törvények. Drérosi "alkotmány", gortyni törvények.

11. 20. Solón reformjai. A hektémorosok, mint metaxy-réteg. A thések kialakulása. Kiknek kedveztek Solón törvényei? A timokratikus reform és a hadsereg. A kereskedelem és az állítólagos pénzreform.

11. 27. Peisistratos "aranykora". A peisistratidák. Milyen törvényeket tartott be Peisistratos? Aristotelés elmélete.

12. 04. Kleisthenés elôélete és reformja. A cserépszavazás. A 10000 elôkerült cserép statisztikai elemzése. Mikor voltak a cserépszavazások és kik voltak az áldozatok. A cserépszavazás valódi funkciója.

12. 11. Themistoklés és a flottaépítési program gazdaságpolitikája. A Pnyx szerkezete. Ephialtés, Kimón, Periklés. Az esküdtbíróság, a népgyûlés, a sorsolás és a napidíj.

12. 18. A demokrácia két bukása: Kr. e. 411; Kr. e. 404/3. A "rendszerváltó" politikusok pusztulása: Théramenés, Kritias, Alkibiadés.