A kurzus kódja(i): TÖ-TÖN-214  BBN-TÖR-203

A kurzus címe: Knóssostól Athénig, Görög történelem a Kr. e. 15-5. században

Az oktató neve: Németh György egyetemi tanár

A kurzus időpontja, helyszíne : Hétfő 14.00-15.30 MUK 6-8. I. 138.

A kurzus leírása:

09. 08. A bronzkori palotagazdaság. A bronzkori írásrendszerek: krétai hieroglif, lineáris A és B. A lineáris B megfejtése. A phaistosi korong problémája. A mükénéi kori gazdaság és társadalom rekonstrukciója a feliratok és a régészeti leletek alapján. Wanax, lawagetas, eqeta. A mykénéi kori földbirtokviszonyok. A rekonstrukció határai és problémái.

09. 15. Az égei bronzkor összeomlásának okai: a tengeri népek és a feltételezett dór vándorlás. Egyéb magyarázatok: vulkáni katasztrófa, földrengés, tartós szárazság, belső harcok, felkelések. A trójai háború történeti valószínűsége. Heten Thébai ellen. A bronzkori kereskedelem összeomlása a tengeri népek vándorlása következtében. Nyersanyaghiány és rablóhadjáratok. A dórok e vákuumba vándoroltak be a Kr. e. 10. században.

09. 22. A sötét kor. Homéros világa. Melyik kor volt a homérosi kor? Lehetséges válaszok: a bronzkor (Schliemann), a sötét kor (Finley) és a Kr. e. 8. század. A görög társadalom a sötét kor végén. A népességrobbanás elmélete (Snodgrass). A sírstatisztikák módszere.

09. 29. A betűírás kialakulása és elterjedése. Az első írásos emlékek jellege és lelőhelyeik. Hellas újrabenépesülése. Thukydidés elmélete. A szabad területek elfogynak. A polisok kialakulása. Folyamatos háborúk.

10. 06. Mi a polis? Területi, struktúrális, gazdasági és politikai meghatározások. A népességnövekedés által keltett belső feszültségek. A királyság megszűnésének problémája (Carlier és Drews). A basileusok viszonya a wanaxhoz és a társadalom többi részéhez. A "hoplita forradalom". Katonai vagy társadalmi reform?

10. 13. A nagy görög gyarmatosítás. A népességfölösleg kihelyezésének három útja: emporion, apoikia és klérukhia. Gyarmatosítók és gyarmatvárosok. Az apoikia mint polis. Az apoikiák és a bennszülött lakosság. 10 órától: Appianos konferencia (ELTE Tanári Klub, Szerb utca)

10. 20. A korai tyrannis. A tyrannosok topikus ábrázolása. Az első generációs tyrannosok pozitív képe. A második generációs tyrannosok negatív megítélése. A tyrannosok társadalmi háttere: valamennyien arisztokraták voltak. A tyrannis kialakulásának aristotelési elmélete.

11. 03. Spárta, Kréta és Thessalia. A metaxy-rétegek jelentősége (Lotze): helóták, woikeusok, penestések. Az államok mérete és a metaxy-rétegek megléte összefügg egymással. Az átlagos görög polis mérete és lakosságának száma. A számítások módszerei és problémái. Melyik út volt jellemzőbb a görögségre?

11. 10. Athén korai története: Kylón és Drakón. A datálás problémái. A korai törvényhozók topikus ábrázolása: a drákói szigor és az emberölési törvény. Az emberölési törvény a kylóni vérbűnt követő vérbosszúra adott válasz. A feliratos törvények. Drérosi "alkotmány", gortyni törvények.

11. 17. Solón reformjai. A hektémorosok, mint metaxy-réteg. A thések kialakulása. Kiknek kedveztek Solón törvényei? A timokratikus reform és a hadsereg. A kereskedelem és az állítólagos pénzreform.

11. 24. Peisistratos "aranykora". A peisistratidák. Milyen törvényeket tartott be Peisistratos? Aristotelés elmélete. Kleisthenés előélete és reformja. A cserépszavazás. A 10000 előkerült cserép statisztikai elemzése. Mikor voltak a cserépszavazások és kik voltak az áldozatok. A cserépszavazás valódi funkciója.

12. 01. Themistoklés és a flottaépítési program gazdaságpolitikája. A Pnyx szerkezete. Ephialtés, Kimón, Periklés. Az esküdtbíróság, a népgyűlés, a sorsolás és a napidíj.

12. 08. A demokrácia két bukása: a négyszázak és a harminc zsarnok.

Követelmények, értékelési szempontok:

Kollokvium (év végi szóbeli beszámoló) a megadott irodalomból, a forrásokból és az előadás anyagából.

Kötelező irodalom:

Görög történelem a kezdetektől Kr.e. 30-ig. Szerk. Németh György, írta Sarkady J., Hegyi D., Németh Gy., Kertész I. Negyedik, javított kiadás. Osiris Kiadó Budapest 2003. 17–224. old.

Németh György: A polisok világa. Bevezetés a görög archaikus és koraklasszikus kor társadalomtörténetébe. Korona Kiadó, Budapest, 1999. 11–138., 169–308.

Görög történelem. Szöveggyűjtemény. Szerk. Németh György, jegyzeteket írta és részben ford. Németh György. Harmadik, javított kiadás. Osiris Kiadó, Budapest, 2003. A kijelölt szövegek: (a számok a dokumentum számára, nem az oldalszámra utalnak): 1. 2. 3. 4. 7. 8. 9. 13. 23. 26. 39. 40. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 54. 55. 57. 61. 62. 63. 65. 66. 67. 68. 69. 71. 72. 74. 75. 77. 80. 81. 83. 84. 86. 87. 88. 89. 91. 95. 96. 97. 99. 100. 105. 108. 109. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 126. 127. 128. 130. 137. 139. 141. 142. 143. 145. 147. 156. 157. 159. 160. 161. 162. 164. 167. 170. 173. 175. 180.

Államéletrajzok. Aristotelés, Hérakleidés Lembos, Pseudo-Xenophón, Xenophón, Kritias és Héródés Attikos írásai a görög államokról. Összeállította, a jegyzeteket és az utószót írta Németh György, fordította Ritoók Zsigmond, Németh György, Vit Olivér. Osiris Kiadó Budapest 1998. Az aristotelési és a pseudo-xenophóni Az athéni állam, Xenophón: A lakedaimóniak állama.

Kötelező fogalmak: agora, aisymnétés, akmé, akropolis, amphiktyonia, anachórésis, anax, antidosis, apoikia, apoklétoi, archagetas, archaiologia, archón, argyraspides, asylia, autochthón, axón, basileus, boiótarchos, bulé, buleutérion, chóra, chorégia, damiurgos, damos, dekarchia, demagóg, demokrácia, démos, despotia, diadochos, diakrioi, diallaktés, digráf, dióbelia, diolkos, dór vándorlás, drachma, dulos, dynastés, eisphora, ekklésia, élektron, emporion, emporos, ephoros, epimelétés, epiphaneia, epónymos, eqeta, ethnos, etnogenezis, eupatridák, genos, geometrikus korszak, geómorosok, gerusia, graphé paranomón, harmostés, hektémorosok, hellasi (helladikus) kultúra, hellénismos, helóta, herma, hérós, hetaireia, hetairiké hippos, hetairos, hipparchos, hippeus, homoios, hoplita (hoplités), horos, hybris, hypaspistés, hypomeión, ideogramma, ilé, isopoliteia, isthmos, kama, kamaeus, kapélos, keftiu, kekemena, klaros, kléruchia, kléruchos, koiné eiréné, kómarchés, kómé, korete, krypteia, ktimena, ktoinoochos, kyklasi (kykladikus) kultúra, kyklopikus, kylóni vérbűn, labrys, labyrinthos, laoi, lawagetas, lawos, leiturgia, lineáris A, lineáris B, logographos, machimos, matriarchátus, meander, medimnos, médismos, mediterrán polikultúra, megaron, metoikos, métropolis, mikté politeia, mina, minósi kor, mykénéi koiné, mykénéi kor, nauarchos, naukléros, néma kereskedelem, neodamódés, nomarchés, nomos, nomothetés, obolos, oikistés, oikos, oligarcha, oligarchia, olympiai időszámítás, orientalizáló vázafestészet, orphika, ostrakismos, ostrakon, palotagazdaság, palotastílus, pánhellén, pantheon, paralioi, patriarchátus, pediakoi, penestés, pentékontaeteia, pentékosiomedimnos, pentérés, periégésis, perioikos, pezetairos, phalanx, philhellén, phoros, phratria, phylé, polemarchos, polis, politeia, politeizmus, polygonális, presbeutés, presókratikus, probulos, promanteia, prostagmata, protogeometrikus, proxenia, proxenos, prytaneia, prytanis, pséphisma, qasireu, reciprocitás, redisztributív, rhyton, sarisa, satrapa (satrapés), satrapeia(satrapia), seisachtheia, Seleukida-éra, sötét kor, spartiata, stadion, statér, stélé, stephanéphoros, stratégos, stratégos  autokratór, submykénéi, sykophanta (sykophantés), symmachia, symmoria, sympoliteia, synedrion, synodos, synoikismos, syssitia, szent csapat, szigetstratégia, szofista, tagos, talanton, tamias, taxiarchos, telestai, temenos, tengeri népek, thalattokratia (thalassokrácia), theoi adelphoi, theoio doelo, theórikon, thés, thesmothetés, timokratikus, topos, transzhumáció, triérés, tripus, trittys, tyrannis, tyrannos, wanax, xenélasia, xenia, zeugités