770 k.                          az első ismert görög írásos emlék Gabiiban (EULIN)

 

            753510          A RÓMAI KIRÁLYSÁG KORA

 

753      ápr. 21.            Róma alapításának (egyik) hagyományos időpontja

510                             Tarquinius Superbus elűzése 

           

509-27            A RÓMAI KÖZTÁRSASÁG KORA: RES PUBLICA LIBERA

 

509                             cos. L. Iunius Brutus, P. Valerius Publicola.

                                   az 1. római-karthágói szerződés hagyományos éve

507                             Iuppiter Capitolinus templomának felszentelése Rómában

494                             a plebeiusok kivonulnak a Mons Sacerra: a hagyomány

                                   szerint a néptribunusi tiszt létrehozása

493                             Spurius Cassius consul megköti a foedus Cassianumot Róma és a latinok közt

474                             I. Hierón syrakusai tyrannos a kyméi tengeri csatában legyőzi

                                   az etruszk-karthágói flottát

451-450                      decemviri és a XII táblás törvények (leges Duodecim

                                   Tabularum)

445                             lex Canuleia a patriciusok és plebeiusok conubiumáról

444                             tribuni militares consulari potestate (367-ig többször)

396                             Veii-t elfoglalják a rómaiak

387                             júli. 18. (vagy 386) római vereség a keltáktól Alliánál, a   Brennus vezette kelták betörése Rómába

367                             leges Liciniae Sextiae (plebejusok is lehetnek consulok,  500 iugerumos földtörvény), a Concordia-szentély felépítése

366                             praetori tisztség bevezetése

348                             második római-karthágói szerződés

                                   ludi saeculares

342                             az egyik consul plebeius kell hogy legyen

341                             latin háború (338-ig)

338                             megkezdődik Itália új szövetségi rendszerének kialakítása

326                             második samnis háború (304-ig)

Q. Publilius Philo meghosszabbított consuli imperiuma (az első prorogatio)

                                   lex Poetilia Papiria megszünteti az adósrabszolgaságot (vagy

                                   313)

321                             a rómaiak megalázó caudiumi veresége a samnisoktól

312                             Appius Claudius censor megkezdi a via Appia kiépítését

Róma és Capua között

306                             Róma és Karthágó harmadik szerződése

304                             második samnis háború vége, a rómaiak annektálják a közép-

                                   italiai törzsek területét

300                             lex Ogulnia: az augur és a pontifex papi tisztségek felét plebeiusokkal kell betölteni

298                             harmadik samnis háború (290-ig)

295                             sentinumi csata, P. Decius Mus devotiója, római győzelem a

                                   samnisok, umberek és gallok fölött

287                             az utolsó secessiolex Hortensia de plebiscitis: a római belső

                                   harcok lezárulta

283                             a boiusok és etruszkok veresége a Lacus Vadimoniusnál

280                              háború a Tarentum által segítségül hívott Pyrrhos épeirosi király, a samnisok és lucanusok ellen (272-ig), Pyrrhos győzelme Hérakleiánál (Heraclea)

                                   karthágói támadás Szicíliában

279                             Pyrrhos győzelme Ausculumnál

275                             M'. Curius Dentatus győzelme Pyrrhos felett Beneventumnál

272                             L. Papirius Cursor elfoglalja Tarentumot (Taras): szövetség a dél-itáliai görög polisokkal

                                    II. Ptolemaios Philadelphos barátsági szerződést köt Rómával

269                             önálló egységes ezüstpénz verése Rómában (denarius)

264                             az első gladiatorjátékok Rómában

                                   első pun háború (241-ig), Messana elfoglalása

260                             római tengeri vereség a Lipari-szigeteknél,

256                             római győzelem Ecnomusnál (Eknomos), M. Atilius Regulus

                                   afrikai hadjárata

255                             M. Regulus afrikai katasztrófája Tunesnál

247                             Hamilcar Barcas (Hamilkar Barkas) szicíliai offenzívája,

241                             Lutatius Catulus legyőzi Hanno pun flottáját az Aegates-

                                   szigeteknél, az első pun háború vége: Róma elfoglalja Szicíliát

238                             Sardinia és Corsica római provincia (vagy 237)

237                             Hamilcar Barcas hódításai Hispaniában

232                             C. Flaminius kis parcellákban kiosztja az ager Gallicust

228                             Teuta királynő megadja magát Illyriában, Demetrius Pharos

227                             Sicilia római provincia

226                             Iberus (Ebro)-szerződés Róma és Karthágó között

                                   a hispaniai befolyási övezetekről

222                             M. Claudius Marcellus győzelme a kelták ellen Acerrae és

                                   Clastidium között, Marcellus párviadalban legyőzi

                                   Virdumarus kelta vezért (spolia opima):

221                             Hasdrubal meggyilkolása, Hannibal parancsnoksága

                                   Hispaniában

                                   a circus Flaminius építése Rómában

220                             C. Flaminius censor megépíti a via Flaminiát Róma és Ariminium között

219                             Hannibal elfoglalja Saguntumot

218                             lex Claudia de nave senatorum

                                   második pun háború (201-ig): Hannibal Italiába vonul az

                                   Alpokon keresztül

217      tavasz               Hannibal legyőzi C. Flaminiust a Trasimenus-tónál

                                   Q.Fabius Maximust (Cunctator) dictatorrá választják

216      nyár                 Hannibal győzelme Cannaenál

                                   a dél-italiai törzsek és Capua elpártolnak Rómától

215                             Hasdrubal veresége P. és Cn.Cornelius Scipiótól Hispániában

                                   makedón V. Philippos háborúja Róma ellen Hannibal oldalán

                                   Illyria és Hellas területén (205-ig): elsó makedón háború

213                             Hannibal elfoglalja Tarentumot (a fellegvár kivételével)

212                             a római M. Claudius Marcellus elfoglalja Syrakusait

211                             P. és Cn. Scipio veresége és halála Hispaniában Mago és

                                   Hasdrubal seregeitől

209                             P. Cornelius Scipio elfoglalja a hispaniai Carhago Novát

                                   a rómaiak visszafoglalják Tarentumot

207                             Scipio győzelme Ilipánál (vagy 206)

                                   Hasdrubal veresége a metaurusi csatában

205                             béke V. Philipposszal, az első makedón háború vége

204                             Scipio átkel Afrikába

                                   Rómába hozzák Cybele (Kybelé) kultuszát

203                             Scipio legyőzi Syphaxot

                                   Hannibal visszatér Afrikába

202                             P. Cornelius Scipio győzelme Zamánál

201                             békekötés Karthágóval: a második pun háború lezárása

200 aug.                      második makedón háború V. Philippos ellen (197-ig)

197                             Flamininus győzelme Cynuscephalaenál (Kynoskephalai) V.

                                   Philippos ellen: a második makedón háború vége

                                   Hispania ulterior és Hispania citerior provinciák

196                             Hannibal Karthágó suffese, Hannibal reformjai

                                   Flaminius az isthmosi nyilatkozatban bejelenti Hellas

                                   szabadságát

192                             háború III. Antiochos seleukida uralkodó ellen (188-ig)

190                             döntő római győzelem Magnésiánál, a Maiandros mellett, III.

                                   Antiochos ellen

                                   béke Róma és az aitól valamint achai szövetség között

186                             senatus consultum de Bacchanalibus

184                             Cato censor

                                   Scipio Africanus halála Liternumban (vagy 183)

180                             lex Villia (Vilia) annalis a cursus honorum szabályozásáról

172                             Róma történetében először mindkét consul plebeius

                                   a pergamoni Eumenés Róma segítségét kéri Perseus ellen

171                             harmadik makedón háború Perseus király ellen (168-ig)

168                             a rómaiak győzelme Pydnánál a makedón Perseus ellen

167                             Rhodos elleni eljárás

                                   eltörlik a római polgárok közvetlen adóztatását (tributum)

                                   Polybios Rómába érkezik

155                             Dalmatia leigázása

149                             a rómaiak partra szállnak Afrikában: a harmadik pun háború

                                   (146-ig), Utica Róma oldalára áll

                                    lex Calpurnia de pecuniis repetundis a zsarolási ügyekről

148                             Macedonia római provincia

146                             ludi saeculares

                                   Scipio Aemilianus lerombolja Karthágót, Africa provincia

                                   Karthágó területén

                                   achaiai háború, a rómaiak lerombolják Korinthost,

                                   Achaia provincia

143                             celtiber lázadás, numantiai háború

136                             az első szicíliai rabszolgafelkelés Eunus és Cleon vezetésével

                                   (132-ig)

133                              Ti. Sempronius Gracchus néptribunus

                                   III. Attalos meghal és végrendeletileg Rómára hagyja Pergamont

                                   Ti. Gracchus földtörvénye és földosztó bizottsága,

                                    Numantia kapitulációja Scipio Aemilianus előtt

                                    Ti. Sempronius Gracchus néptribunust megölik

                                   Aristonicus (Aristonikos) rabszolgafelkelése

                                   Kis-Ázsiában (129-ig)

129                             P. Cornelius Scipio Aemilianus Africanus halála

123                             C. Sempronius Gracchus néptribunusleges Semproniae:

122                             C. Gracchus másodszor néptribunus

                                   C. Gracchus telepítési terve Karthágó területén

                                   colonia Iunonia néven

121                              senatus consultum ultimum, C. Gracchus halála

113                             Cimber háború: germán betörés a római birodalomba,

                                   római vereség a germánoktól Noreiánál

112                             a cirtai mészárlás, Adherbal numida király meggyilkolása

                                   háború Numidiában Iugurtha ellen (105-ig)

107                             Marius első consulsága és katonai reformjának kezdete

                                   Marius veszi át az Iugurtha elleni hadjárat irányítását

105                             vereség a cimberktől Arausiónál

                                   Marius hadjárata a cimberek ellen (101-ig)

104                             a második szicíliai rabszolgafelkelés (101-ig), vezetője Salvius, aki Tryphón néven királlyá kiáltotta ki magát

103                             Saturninus néptribunus

102                             Marius győzelme a teutonok fölött Aquae Sextiaenél

                                   M. Antonius hadjárata a kalózok ellen Ciliciában

101                             Marius győzelme a cimberek fölött Vercellaenél

100                             L. Appuleius Saturninus második tribunátusa,

                                   lázongások Rómában, senatus consultum ultimum,

                                   Saturninus meggyilkolása

91                               M. Livius Drusus néptribunus javaslatai: lex frumentaria,

                                   lovagok felvétele a senatusba, a bíróságok

                                   újjászervezése, polgárjog a szövetségeseknek a javaslatokat

                                   elutasítják, Drusust megölik

                                   italiai szövetséges háború Róma ellen (88-ig): az italicus törzsek államszövetséget hoznak létre,

90                               lex Iulia: Iulius Caesar consul javaslatára megadja a

                                   polgárjogot azoknak a szövetségeseknek, akik kitartottak

                                   Róma mellett a szövetséges háborúban

89                               Pompeius Strabo és Sulla győzelmei a szövetséges háborúban

                                   szövetségesek számára biztosítják a polgárjogot, ha 60 napon belül leteszik a fegyvert

                                   első mithridatési háború (85-ig)

88                               P. Sulpicius Rufus néptribunus: az új polgárokat mind a 35

tribus között osztják el, Marius kapja meg (Sulla helyett) a Mithridatés elleni háború parancsnokságát

                                   Sulla bevonul Rómába, leges Corneliae

                                   Mithridatés lerohanja Kis-Ázsiát, római polgárok legyilkolása

87                               Sulla elhagyja Italiát és Mithridatés ellen háborúzik (83-ig)

                                   Cinna uralma Rómában (84-ig),

86                                Marius halála

                                   Sulla elfoglalja Athént,

83                               Sulla Italiában, újból fellángol a polgárháború

                                   leég a capitoliumi Iuppiter templom

                                   Sertorius praetor Hispaniába menekül

82                                Sulla győzelme a Porta Collinánál, proscriptio

                                   Sulla  dictator legibus scribundis et rei publicae constituendae

81                               leges Corneliae: lovagok felvétele a senatusba, a tribunicia

                                   potestas megnyirbálása, provinciák kormányzásának

                                   egységesítése

                                   Pompeius visszafoglalja Africát

79                               Sulla lemond hatalmáról

78                               Sulla halála

                                   Pompeius háborúja Sertorius ellen (72-ig)

74                               bithyniai Nikomédés Rómára hagyja országát,

harmadik mithridatési háború (64-ig), Lucullus

                                   hadjárata Mithridatés ellen,

73                               Spartacus rabszolgaháborúja (71-ig)

71                               Crassus legyőzi Spartacus seregét, Spartacus halála

70                               részlegesen megváltoztatják a sullai államberendezkedést: lex Pompeia Licinia visszaadja a

                                   néptribunusok hatalmát

                                   az esküdtbíróságokban a senatorok, lovagok és tribuni aerarii vesznek részt

                                   Verres pere

68                               Lucullus hadjárata Észak-Armeniában

                                   Nisibis bevétele

67                               Pompeius rendkívüli felhatalmazása a kalózok

                                   ellen, a kalózok legyőzése

66                               lex Manilia: Pompeius rendkívüli felhatalmazással vezeti a

                                   Mithridatés és Tigranés elleni háborút

                                   Pompeius megegyezik a parthusokkal és legyőzi Mithridatést

64                               Pompeius létrehozza Bithynia és Pontus provinciát valamint

                                   Syria provinciát

63                               Iulius Caesar pontifex maximus

                                    Pompeius elfoglalja Jeruzsálemet

                                   Cicero consul felszámolja L. Sergius Catilina felkelését (senatus consultum ultimum)

62                                Catilina elesik Pistoriánál

61                                Pompeius triumphusa

60                               az ún. első triumviratus (Pompeius, Caesar, Crassus)

60        után                 Boirebistas (Burebista) dák királyságának megerősödése

59                               C. Iulius Caesar. consul

                                   lex Iulia agraria, lex Iulia de repetundis

58                               P. Clodius Pulcher néptribunus.

                                   ingyen gabonaosztás a népnek

                                   Cicero elmenekül Rómából

                                   Caesar galliai proconsulatusa (49-ig)

                                   Caesar győzelme a helvétek és Ariovistus felett

56                                lucai konferencia, az 1. triumviratus megújítása

55                               Caesar britanniai hadjáratai (54-ig)

54                               Pompeius hispaniai proconsulatusa (54-49)

53                               Clodius és Milo utcai harcai Rómában

                                   Crassus veresége a parthusoktól, és halála Carrhae-nál

                                   gall szövetség Vercingetorix vezetésével

52                                Alesia elfoglalása: Caesar győzelme Vercingetorix felett

51                               Gallia Comata római provincia

49                                Caesar átkel a Rubiconon, a polgárháború kezdete

                                    Pompeius elhagyja Italiát

                                   Caesar dictaturája (44-ig)

48                                Caesar győzelme Pompeius felett Pharsalosnál

                                   Pompeiust meggyilkolják Egyiptomban

                                   Caesar Egyiptomban: az alexandriai háború és Caesar viszonya

                                   Cleopatrával (47-ig)

47                               Caesar győzelme Zelánál Pharnakés pontosi király felett

46                                thapsosi csata. Ifj. Cato öngyilkossága

                                   Numidia római provincia Africa Nova néven,

                                   első helytartója Sallustius, a történetíró

                                    Caesar Rómábanleges Iuliae

45                               az Iulianus-naptár bevezetése

                                   parthus invázió Syriában

44                               cos. C. Iulius Caesar V. M. Antonius

                                   Caesar dictator perpetuus

                                    Caesar meggyilkolása

                                   colonia Iulia Carthago alapítása Caesar terveinek megfelelően

43                                Octavianus imperium propraetorét kap

                                    csata Mutinánál: Hirtius és Pansa consulok halála

                                    Octavianus consul suffectus

                                    Lex Titia: a triumvirátus megalapítása (M. Antonius, M.

                                   Aemilius Lepidus, C. Octavianus tresviri)

                                   proscriptio

                                    M. Cicero halála

42                                a triumvirek győzelme Philippinél Caesar gyilkosai felett

40                                brundisiumi egyezmény

38                                Octavianus házassága Liviával

37                                tarentumi egyezmény: a triumviratus megújítása

36                                Sex. Pompeius veresége Naulochosnál

                                   M. Aemilius Lepidus eltávolítása a triumvirátusból

                                   Antonius parthiai offenzívája

                                   Octavianus megkapja a tribunusi sacrosanctitast

35                               Octavianus hadjárata a Balkánon az iapodok és a Dráva-Száva

                                   közti pannon törzsek ellen (33-ig):

33                               szakítás Octavianus és Antonius között

32                               Antonius és Octavia válása

31                                Octavianus győzelme Actiumnál Antonius és Kleopatra flottája felett

30                                Octavianus elfoglalja Alexandriát

                                    Antonius és Kleopatra öngyilkossága

                                   Aegyptus provincia:

29                                Ianus templomának bezárása

                                    Octavianus háromszoros triumphusa

                                   (Dalmatia, Actium, Egyiptom)

28                               Octavianus princeps senatus

                                   Octavianus és M. Vipsanius Agrippa censust rendez

                                    a palatinusi Apollo templom felavatása

27                                restitutio rei publicae (res publica restituta)

                                   Octavianus a köztársaság visszaálllításának elismeréséül az

                                      Augustus nevet kapja

 

 Kr. e 27 – Kr. u. 284  PRINCIPATUS

 

 

23                                  Murena-összeesküvés

 

17                                  Ludi Saeculares

 

12-9                               Pannónia területének meghódítása

 

Kr.u. 6-9                        a pannon lázadás leverése

 

9                                    a teutoburgi katasztrófa

 

14                                  Augustus halála

 

14-37                                       Tiberius uralkodása

 

37-41                                       Caligula uralkodása

 

41-54                                       Claudius uralkodása

 

54-68                                       Nero uralkodása

 

66-73                                       a zsidó háború

 

69-79                                       Vespasianus uralkodása

 

79                                  a Vezúv kitörése

 

81-96                                       Domitianus uralkodása

 

98-117                           Traianus uralkodása

 

105-106                          a 2. dák háború

 

106                                Pannónia kettéosztása

 

117-138                          Hadrianus uralkodása

 

161-180                          Marcus Aurelius uralkodása

 

193-211                          Septimius Severus uralkodása

 

212                                Constitutio Antoniniana

 

284-305                          Diocletianus uralkodása

 

306-337                          Constantinus uralkodása

 

313                                Mediolanumi edictum

 

325                                Niceai zsinat

 

378                                Hadrianopolisi csata

 

379-395                          Nagy Theodosius uralkodása

 

451                                Catalaunumi csata

 

476                                A Nyugat-Római Birodalom bukásának hagyományos dátuma