Tájékoztató

az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán (ELTE BTK)

a 2018/2019-es tanévre doktori képzésre felvételi jelentkezésüket benyújtó pályázók részére

valamint részletes tájékoztató az Ókortörténeti Doktori Programról


A doktori képzés doktori iskolákban, illetve azok doktori oktatási programjain folyik. Az ELTE BTK-n bölcsészettudomány tudományterületen 4 doktori iskola működik, amelyek 75 doktori oktatási program keretében készítik fel a PhD-hallgatókat a doktori (PhD) fokozat megszerzésére.

 

Elérhetőség, felvételi információ

ELTE BTK Doktori és Tudományszervezési Iroda

1088 Budapest

Múzeum krt. 4/A

Tel.: 485-5200/5183

Ímél: kincsi.katalin@btk.elte.hu

 

Ügyfélfogadási rend felvételi ügyekben 2018. március 19. és április 20. között

Hétfő, szerda, csütörtök: 9.00-12.00; 13.00-16.00.

Péntek: 9.00-12.00.

 

A Hivatal kedden nem fogad ügyfeleket.

 

Az ELTE BTK doktori iskolái

 • Filozófiatudományi Doktori Iskola
 • Irodalomtudományi Doktori Iskola
 • Nyelvtudományi Doktori Iskola
 • Történelemtudományi Doktori Iskola

 

A jelentkezés általános feltételei

 • Legalább jó rendű egyetemi, vagy azzal azonos értékű diploma.
 • Közepes rendű diploma esetében a diploma megszerzését követően leghamarabb 3 év múlva lehet csak jelentkezést benyújtani.
 • Egy államilag elismert középfokú (B2) „C” típusú (komplex) nyelvvizsga, vagy ezzel egyenértékű nyelvvizsga dokumentum. A megfelelő szintű nyelvvizsga igazolása hiányában a jelentkezést nem lehet benyújtani.
 • Doktori képzésre olyan hallgató nem nyújthat be jelentkezést, aki ugyanazon szakon még nem fejezte be a tanulmányait az alapképzésben (legkésőbb 2018. július 6-ig nem teszi le a szakzáróvizsgáját).
 • Benyújthatja jelentkezését az a pályázó is, aki a felvételi vizsga időpontjáig még nem tette le szakzáróvizsgáját, de azt legkésőbb 2018. július 6-ig teljesíti. A Doktori és Tudományszervezési Irodában 2018. július 20-ig be kell mutatni az eredeti diplomát, és igazolni, hogy a diploma legalább jó rendű. Ennek elmaradása esetén nem lehet beiratkozni, és újra kell felvételizni a következő évi felvételi eljárásban.
 • Nem nyújthatja be a jelentkezését az, aki a választott doktori oktatási programhoz kapcsolódó újabb diploma megszerzésére irányuló MA képzésben nem teszi le a szakzáróvizsgáját 2018. július 6-ig.
 • Az egyes doktori iskolák és doktori programok külön feltételeket írhatnak elő (pl. szakos diploma, nyelvtudás) - ld. alább.

 

A két példányban kitöltött jelentkezési laphoz az alábbiakat kell csatolni:

 • Egyetemi vagy azzal egyenértékű diploma hiteles fénymásolata.
 • Ha a diploma nem tartalmaz minősítést, az oklevélmellékletet is csatolni kell.
 • Amennyiben a jelentkező egyetemi oklevelét külföldön szerezte – angol, német, francia nyelven kiállított dokumentum kivételével – a jelentkezéshez az eredeti oklevél másolata mellett annak az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (www.offi.hu) által készített hiteles fordítását is mellékelnie kell.
 • Ha a jelentkező a felvételhez szükséges végzettségét nem a 2001. évi XCIX. törvénnyel kihirdetett, a felsőoktatási képesítéseknek az európai régióban történő elismeréséről szóló, 1997. április 11-én, Lisszabonban aláírt Egyezményt (továbbiakban Lisszaboni Egyezmény) magára nézve kötelezőnek elismerő államban (ezek listája: http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/165/signatures?p_auth=uzV252LD) vagy a kedvezménytörvény hatálya alá nem tartozó államban szerezte, az Egyetem a külföldi oklevél által tanúsított végzettségi szint elismerésére ekvivalencia vizsgálatot indít az Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalencia és Információs Központjánál a diploma megfelelőségét illetően, a doktori felvételi eljárás szempontjából.
 • legalább középfokú (B2) „C” típusú (komplex) államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű bizonyítvány fénymásolata. Külföldön szerzett nyelvvizsgához, vagy nyelvvizsgaként benyújtott dokumentumhoz mellékelni kell a Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ (www.nyak.hu) írásbeli állásfoglalását arról, hogy az adott nyelvvizsga Magyarországon középfokú komplex nyelvvizsgának megfeleltethető.
 • szakmai önéletrajz (a pályázó által aláírva),
 • a pályázó publikációs jegyzéke (lehetőleg az MTMT-be feltöltve) – ha van,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány / külföldi állampolgárok esetében egyéb hivatalos szerv igazolása arról, hogy a pályázó nem áll büntetőeljárás alatt,
 • leendő témavezető által ellenjegyzett témavázlat magyar nyelven (minimum 3-4 oldal terjedelemben),
 • egy, a jelentkező értesítési címére megcímzett, és az érvényben lévő postai díjszabás alapján elsőbbségi küldeményként felbélyegzett boríték,
 • csatolható kiemelkedő szakemberek ajánlása is,
 • az eljárási díj befizetéséről szóló igazolás.

A doktori iskolák/oktatási programok egyéb csatolandó dokumentumokat is kérhetnek (pl. szakdolgozat, publikáció). Erről a 2018. március 19-től nyilvánosságra kerülő dokumentumból tájékozódhatnak.

Letölthető jelentkezési lap

Jelentkezési határidő

A jelentkezéseket 2018. március 19-e reggel 9 és április 20-a déli 12 óra között lehet benyújtani személyesen az ELTE BTK Doktori és Tudományszervezési Irodában, illetve postázni a Hivatal címére.

 

Eljárási díj befizetése

A felvételi eljárás díja: 9000 Ft, amelyet átutalással kell befizetni.

 

Az átutaláshoz szükséges banki információk:

Az utalás kedvezményezettje: Eötvös Loránd Tudományegyetem

Az utalás célbankszámlaszáma: 10032000-01426201-00000000

IBAN: HU03 1003 2000 0142 6201 0000 0000

SWIFT: MANEHUHB

BIC: HUSTHUHB

Devizanem: HUF

Közlemény: FELVI-BTKPHD C104 C10401/16 <felvételiző neve=""></felvételiző>

Összeg: 9000 HUF

Kérjük az átutalás közleményét pontosan megadni, ellenkező esetben az összeg pontos érkeztetése nem biztosítható!

Amennyiben a felvételi eljárás díja a fent megadott határidőig nem érkezik meg, az ELTE BTK Doktori és Tudományszervezési Irodája nem fogadja el a jelentkezést.

 

Jelentkezni lehet:

 • magyar állami ösztöndíjas teljes idejű nappali munkarendű szervezett képzésre,
 • önköltséges teljes idejű nappali munkarendű szervezett képzésre.

Jelentkezni csak az Országos Doktori Tanács honlapján (www.doktori.hu) meghirdetett témákra lehet, a témavezető megjelölésével.

A jelentkező az állami ösztöndíjas és az önköltséges képzési formát is megjelölheti a jelentkezési lapon.

A jelentkező több oktatási programra is benyújthatja a jelentkezését. A jelentkezési dokumentációt és az eljárási díjat ebben az esetben annyiszor kell benyújtani, illetve befizetni, ahány programra pályázik.

Több oktatási programra jelentkező hallgatónak a jelentkezéskor meg kell jelölnie a kívánt jelentkezési sorrendet, amelyet később módosítani nem lehet.

 

Várható keretszám

A Bölcsészettudományi Karon folyó doktori képzésben összesen: ca. 80-85 fő (állami ösztöndíjas, nappali munkarendű, szervezett képzésben), 200-260 fő (önköltséges, nappali munkarendű, szervezett képzésben és egyéni képzésben).

 

Doktori képzés

A teljes idejű doktori képzés nappali munkarend szerint heti öt napból álló tanítási hét keretében, munkanapokon zajlik.

A doktori képzés hossza: 4 év (8 szemeszter), abszolutóriummal zárul. Az abszolutórium megszerzése után a hallgatónak további 1 éve van a doktori értekezés leadására.

A doktori képzés során a hallgatónak 240 kreditet kell összegyűjtenie.

A doktori képzés két fő részből tevődik össze: Az első és második év (1-4 szemeszter) a képzési és kutatási szakasz. A képzés során a hallgató kurzusokon vesz részt, melyek célja a kutatási témában való elmélyedés és a kutatás módszerek elsajátítása, a tudományos karrierre való felkészülés.

A negyedik szemeszter végén a hallgatónak komplex vizsgát kell tenniük, mely során számot adnak tudásukról és kutatásaik előrehaladtáról.

A sikeres vizsga feltétele a kutatási és disszertációs szakasz (5-8. szemeszter) megkezdésének. Ebben szakaszban a hallgató elvégzi a doktori fokozat megszerzéséhez szükséges tudományos tevékenységet. A komplex vizsga sikeres teljesítése után három éve van a hallgatónak a doktori értekezés benyújtására.

A képzési tervek megtekinthetők itt:

 https://www.elte.hu/dstore/document/178/KPR_V_A_DOKT.pdf

 

Ösztöndíj / önköltség

Állami ösztöndíjas képzési helyre a magyar állam és az Európai Gazdasági Térséghez tartozó államok állampolgárai pályázhatnak. Az ösztöndíj összege az első két évben 140.000 Ft/hó. Az ösztöndíj összege a kutatási és disszertációs szakaszban: 180.000 Ft/hó.

Az önköltség összege magyar állampolgárok, valamint az Európai Gazdasági Térséghez tartozó államok állampolgárainak és határon túli magyar hallgatók számára 130.000 Ft/félév. Az Európai Gazdasági Térséghez nem tartozó államok állampolgárai által fizetendő költségtérítési díj összege 2200 Euro félévenként. 

Önköltséges hallgató állami ösztöndíjat csak akkor kaphat, ha a doktori iskolában felszabadul egy ösztöndíjas hely, és az önköltséges hallgató sikeresen pályázik erre a felszabaduló helyre a doktori iskola belső pályázatán.

 

Munkavállalás

Magyar állami ösztöndíjas hallgató az aktív hallgatói időszakokban a képzés ideje alatt nem létesíthet más foglalkoztatónál munkavégzésre irányuló jogviszonyt.

A dékán engedélyezheti részmunkaidős (legfeljebb a törvényes munkaidő fele) foglalkoztatást más foglalkoztatónál a magyar állami ösztöndíjas hallgató számára, ha a munkavállalás a doktori képzés képzési tervét képező szakmai gyakorlat, vagy a doktorandusz képzését folytató kutatóhely részvételével folyó kutatási vagy egyéb szakmai együttműködés keretében zajlik.

 

Felvételi vizsga

A felvételi vizsgák 2018. május 14. és június 15. között lesznek.

A felvételi szóbeli meghallgatásból áll.

A felvételi rangsorolás szempontjai különösen:

 • általános szakmai tájékozottság és elkötelezettség,
 • disszertációs téma tudományos időszerűsége, összetettsége,
 • a téma illeszkedése és megvalósíthatósága a doktori oktatási program keretein belül,
 • tervezett kutatás aránya, újító mértéke, várható eredmények jelentősége,
 • több idegen nyelv ismerete,
 • korábbi egyetemi tanulmányi előmenetel,
 • korábbi tudományos, illetve kutatómunka során felmutatott eredmények,
 • felsőoktatási oktatói feladatok ellátására való alkalmasság,
 • önálló tudományos kutatói tevékenységre való alkalmasság.

 

A felvételi vizsga pontos idejéről és helyéről a jelentkezőket elektronikus levélben értesítjük. Az információkat az Iroda hirdetőtábláján és a Kar honlapján is közzé tesszük. Felvételi vizsgát csak a doktori program által meghatározott időpontban lehet tenni. A felvételihez kapcsolódó szakmai kérdésekkel kapcsolatban az oktatási program vezetőjénél közvetlenül lehet tájékozódni.

A felvételi vizsgák időpontja elérhető itt. (Később hirdetjük.)

Kérjük Önöket, hogy amennyiben tehetik, a zavartalan kapcsolattartás érdekében telefonos és email elérhetőségüket is adják meg a jelentkezési lapon.

A felvételi vizsga eredményéről a Bölcsészettudományi Doktori Tanács döntése után a jelentkezőket a Bölcsészettudományi Kar Doktori és Tudományszervezési Irodája legkésőbb 2018. július 31-ig írásban tájékoztatja. A felvételi értesítés tartalmazza, hogy melyik képzési formára nyert felvételt a hallgató, valamint a beiratkozás pontos idejét és helyét, mely augusztus utolsó, vagy szeptember első hetében lesz. Felhívjuk a tisztelt felvételizők figyelmét, hogy az eredeti diploma felmutatása nélkül nem lehet beiratkozni, ehelyett igazolást sem fogadhatunk el.

Azok számára, akik nem jelölték meg felvételi jelentkezési lapjukon az önköltséges képzési formára történő felvételizés lehetőségét – csak az állami ösztöndíjast, de a felvételi vizsgán eleget tesznek a felvételhez szükséges szakmai elvárásoknak –, a Hivatal automatikusan olyan felvételi határozatot küld, amely lehetővé teszi a tanulmányok önköltséges formában történő megkezdését. A hallgatónak 2018. szeptember 1-ig tájékoztatnia kell a Doktori és Tudományszervezési Irodát, ha nem vállalja a tanulmányok önköltséges formában történő folytatását.

 

 

 

ÓKORTÖRTÉNETI DOKTORI PROGRAM

 

A felvételi jelentkezés előfeltétele

 

Az Ókortörténeti Doktori Program olyan történelem, latin, ógörög, régészet, teológia vagy jogi diplomás (legalább jó minősítésű) hallgatóknak a jelentkezését várja, akiket érdekel a görög vagy a római történelem, és latinul és/vagy ógörögül forrásokat tudnak elemezni. A történelem, régészet, teológia és jogász szakosok esetében előnyt jelent a latin vagy ógörög diploma vagy abszolutórium.

 

Az alábbi témákra lehet jelentkezni a 2018-19-es tanévre.

 

Hegyi György

Történetírás és emlékezet a görög-római világban

Hegyi György

Vallás és politka Rómában (Kr.e 8 – Kr.u. 1. század).

Hegyi György

Politikai gondolkodás és társadalmi rituálék a római res publikában

Hegyi György

Augustus kora

Németh György

Női szerepek a görög-római világban

Németh György

A római történelem görög forrásai: történetírók

Németh György

Az ókori gyógyítás

Németh György

Görög és római társadalomtörténet

Németh György

Mágia a görög-római antikvitásban

Patay-Horváth András

Ókori művészettörténet - ikonográfiai és ikonológiai problémák

Patay-Horváth András

Ókori görög vallás- és gazdaságtörténet

Patay-Horváth András

Pausanias és műve

Patay-Horváth András

Az olympiai szentélykörzet történetének és régészeti emlékeinek vizsgálata

Patay-Horváth András

A Mediterrán világ története és kultúrája a Kr.u. 4-7 században

 

A program előadói:

Programvezető:

Németh György 

Résztvevő oktatók:

Hegyi W. György

Patay-Horváth András

 

Tanegységlista:

 

Tárgykód

Tantárgy / tevékenység megnevezése

Kreditpont

Követelmény típusa

Heti óraszám

Felvétel típusa

Ajánlott félév

Ismételhetőség

Képzési és kutatási szakasz

120 kredit teljesítése kötelező

BTKD-TÖ-ÓKO-1

Vallástörténet

10

Gy

2

k

1--4

N

BTKD-TÖ-ÓKO-2

Antik tárgyi kultúra

10

Gy

2

k

1--4

N

BTKD-TÖ-ÓKO-3

Bevezetés a numizmatikába

10

Gy

2

k

1--4

N

BTKD-TÖ-ÓKO-4

Antik művészettörténet

10

Gy

2

k

1--4

N

BTKD-TÖ-ÓKO-5

Görög epigraphica gyakorlat

10

Gy

2

k

1--4

N

BTKD-TÖ-ÓKO-6

Latin epigraphika gyakorlat

10

Gy

2

k

1--4

N

BTKD-TÖ-ÓKO-7

Görög történetírók szövegolvasás

10

Gy

2

k

1--4

N

BTKD-TÖ-ÓKO-8

Római történetírók szövegolvasás

10

Gy

2

k

1--4

N

BTKD-TÖ-ÓKO-9

Konzultáció 1.

10

Gy

2

k

1

N

BTKD-TÖ-ÓKO-10

Konzultáció 2.

10

Gy

2

k

2

N

BTKD-TÖ-ÓKO-11

Konzultáció 3.

10

Gy

2

k

3

N

BTKD-TÖ-ÓKO-12

Konzultáció 4.

10

Gy

2

k

4

N

 

 

 

 

 

 

 

 

BTKD-TÖ-ÓKO-KV

Komplex vizsga

0

K

0

k

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kutatási és disszertációs szakasz

120 kredit teljesítése kötelező

 

 

 

 

 

 

Témavezetői konzultáció

 

 

 

 

 

 

BTKD-TÖ-ÓKO-13

Konzultáció 5.

10

Gy

2

k

5

N

BTKD-TÖ-ÓKO-14

Konzultáció 6.

10

Gy

2

k

6

N

BTKD-TÖ-ÓKO-15

Konzultáció 7.

10

Gy

2

k

7

N

BTKD-TÖ-ÓKO-16

Konzultáció 8.

10

Gy

2

k

8

N

 

Tudományos publikáció / tanulmányírás I.

 

 

 

k

 

 

BTKD-TÖ-P-1.1

Publikáció / tanulmányírás I.: kisebb terjedelmű magyar (kb. 40.000 leütés)

5

EF

0

 

1-4

I

BTKD-TÖ-P-1.2

Publikáció / tanulmányírás I.: nagyobb terjedelmű magyar (40.000 leütés felett)

10

EF

0

 

1-4

I

BTKD-TÖ-P-1.3

Publikáció / tanulmányírás I.: idegen nyelvű (kb. 40.000 leütés)

10

EF

0

 

1-4

I

BTKD-TÖ-P-1.4

Publikáció / tanulmányírás I.: idegen nyelvű (40.000 leütés felett)

15

EF

0

 

1-4

I

 

Tudományos publikáció / tanulmányírás II.

 

 

 

k

 

 

BTKD-TÖ-P-2.1

Publikáció / tanulmányírás II.: kisebb terjedelmű magyar (kb. 40.000 leütés)

5

EF

0

 

1-8

I

BTKD-TÖ-P-2.2

Publikáció / tanulmányírás II.: nagyobb terjedelmű magyar (40.000 leütés felett)

10

EF

0

 

1-8

I

BTKD-TÖ-P-2.3

Publikáció / tanulmányírás II.: idegen nyelvű (kb. 40.000 leütés)

10

EF

0

 

1-8

I

BTKD-TÖ-P-2.4

Publikáció / tanulmányírás II.: idegen nyelvű (40.000 leütés felett)

15

EF

0

 

1-8

I

 

Tudományos publikáció / tanulmányírás III.

 

 

 

k

 

 

BTKD-TÖ-P-3.1

Publikáció / tanulmányírás III.: kisebb terjedelmű magyar (kb. 40.000 leütés)

5

EF

0

 

1-8

I

BTKD-TÖ-P-3.2

Publikáció / tanulmányírás III.: nagyobb terjedelmű magyar (40.000 leütés felett)

10

EF

0

 

1-8

I

BTKD-TÖ-P-3.3

Publikáció / tanulmányírás III.: idegen nyelvű (kb. 40.000 leütés)

10

EF

0

 

1-8

I

BTKD-TÖ-P-3.4

Publikáció / tanulmányírás III.: idegen nyelvű (40.000 leütés felett)

15

EF

0

 

1-8

I

 

Konferencia előadás

 

 

 

 

 

 

BTKD-TÖ-T-1.1

Konferencia előadás magyar nyelven

5

EF

0

szv

1-8

I

BTKD-TÖ-T-1.2

Konferencia előadás idegen nyelven

10

EF

0

szv

1-8

I

 

Szerkesztés / recenzió

 

 

 

 

 

 

BTKD-TÖ-T-2.1

Kötetszerkesztés

10

EF

0

szv

1-8

I

BTKD-TÖ-T-2.2

Recenzió

5

EF

0

szv

1-8

I

 

Tudományszervezés

 

 

 

 

 

 

BTKD-TÖ-T-3.1

Konferencia / előadóest szervezésében való egyszeri közreműködés

5

EF

0

szv

1-8

I

BTKD-TÖ-T-3.2

Több napos konferencia szervezésében való közreműködés

10

EF

0

szv

1-8

I

BTKD-TÖ-T-3.3

Konferencia-sorozat szervezésében való közreműködés

15

EF

0

szv

1-8

I

 

Külföldi kutatómunka

 

 

 

 

 

 

BTKD-TÖ-T-4.1

Egy hét időtartam (kb.)

5

EF

0

szv

1-8

I

BTKD-TÖ-T-4.2

Egy hónap időtartam (kb.)

10

EF

0

szv

1-8

I

BTKD-TÖ-T-4.3

Egy hónap feletti időtartam

15

EF

0

szv

1-8

I

 

Egyéb tudományos tevékenységek

 

 

 

 

 

 

BTKD-TÖ-T-5

Egyéb tudományos tevékenység

5

EF

0

szv

1-8

I

BTKD-TÖ-T-6

Ásatási és terepgyakorlat

5

EF

0

szv

1-8

I

BTKD-TÖ-T-7

Múzeumi gyakorlat

5

EF

0

szv

1-8

I

BTKD-TÖ-T-8

Gyűjtőmunka

5

EF

0

szv

1-8

I

 

Oktatási segédanyag

 

 

 

 

 

 

BTKD-TÖ-T-9.1

Kisebb terjedelmű

5

EF

0

szv

1-8

I

BTKD-TÖ-T-9.2

Nagyobb terjedelmű

10

EF

0

szv

1-8

I

Oktatási modul

 

30 kredit megszerezhető*

 

BTKD-TÖ-O-1

Heti 2 órás szeminárium vagy előadás

10

Gy

2

szv

1-8

N

BTKD-TÖ-O-2

Heti 2 órás szeminárium vagy előadás

10

Gy

2

szv

1-8

N

BTKD-TÖ-O-3

Heti 2 órás szeminárium vagy előadás

10

GY

2

szv

1-8

N

 

Vallástörténet:

A tárgy célja a görög és római vallástörténetre vonatkozó elméletek megismertetése, a vallástudományi iskolák rendszerezése. A hallgatóknak választott irányuknak (görög vagy római) megfelelôen elmélyültebben is meg kell ismerkedniük egy valláskutató vagy egy iskola fontosabb munkáival, téziseivel.

Irodalom:

Köves-Zulauf, Thomas: Bevezetés a római vallás és monda történetébe, Budapest: 1995.

Dumézil, G.: Mítosz és eposz, Budapest: 1986.

A vallástörténet klasszikusai : szöveggyűjtemény. portrévázlatokkal / szerk. Simon Róbert. – Puskás Ildikó. Budapest :. Osiris, 2003.

Littleton, C. Scott: The New Comparativ Mythology. Berkeley - Los Angeles: 1973.

 

Antik tárgyi kultúra:

A tárgy célja a mindennapi élet eszközeinek, környezetének megismertetése a hallgatókkal. Ezzel az egyes korszakok technikai megoldásait, a termelô, utazó, kereskedô ember életét, munkáját segítô, olykor mégis mûvészi értéket képviselô eszközeit dolgozzák fel. A gyakorlat egy része múzeumokban folyik, hogy gyakorlati ismereteket szerezhessenek a tárgyi kultúráról.

Irodalom:

Németh-Ritoók-Sarkady-Szilágyi: Görög művelődéstörténet. Budapest, 2006.

Clarke, John. The Houses of Roman Italy, 100 B.C.-A.D. 250. Berkeley, 1991.

Richardson, L. Pompeii: An Architectural History. Baltimore, 1988.

Wallace-Hadrill, Andrew. Houses and Society in Pompeii and Herculaneum. Princeton, 1994.

Zanker, Paul. The Power of Images in the Age of Augustus. Ann Arbor, 1990.

 

Bevezetés a numizmatikába:

A tárgy célja a hallgatók megismertetése a görög numizmatika alapjaival a pénzverés kialakulásától a római császárkor keleti provinciális pénzveréséig. Külön súlypontot jelent a pannoniai veretek tanulmányozása. A pénzverést, mint történelmi forrást teszi használhatóvá a doktoranduszok számára.

Irodalom:

Christ, K.: Antike Numismatik. Einführung und Bibliographie. 3. liad. Darmstadt 1991.

Howgego, C.: Ancient History from Coins, 1995.

Sutherland V.: Roman History and Coinage 44 BC - AD 69 - C.H., Oxford, 1987.

Wolfgang Szaivert: Moneta Imperii Romani (MIR 2 - 3), Wien, 1984.

Sutherland V.: Roman Coins. New York, 1974.

 

Antik művészettörténet:

A tárgy célja a görög, etruszk és római mûvészettörténet fô munkáival való megismerkedés, elsôsorban abból a célból, hogy bevezetést nyerjenek a politikai reprezentáció mûvészeti megjelenési formáival. Így válik a nagymûvészet számos alkotása is történetileg interpretálható forrássá a hallgatók számára.

Irodalom:

Németh-Ritoók-Sarkady-Szilágyi: Görög művelődéstörténet. Budapest, 2006.

Kleiner, Fred S.: A History of Roman Art. Belmont, 2007.

 

Görög epigraphica gyakorlat:

A tárgy célja a görög felirattan elmélyült megismerése, az egyes forrástípusok elemzése, a szövegek ill. a feliratstatisztika értelmezése. A gyakorlat során megismerkednek a magyarországon ôrzött görög feliratos emlékekkel is.

Irodalom:

Meiggs, R. - Lewis, D.: A Selection of Greek Historical Inscriptions to the End of the fifth century B. C., revised ed., Oxford 1988.

Rhodes, P. J. - Osborne, R.: Greek Historical Inscriptions 404-323 BC. Oxford, 2003.

Hudson MacLean, B.: An introduction to Greek epigraphy of the Hellenistic and Roman periods from Alexander the Great down to the reign of Constantine, University of Michigan Press, 2002.

Kovács P.: Corpus inscriptionum Graecarum Pannonicarum. Debrecen, 2007.

 

Latin epigraphika gyakorlat:

A kurzus célja elsôsorban a pannoniai feliratos anyag különféle típusainak tanulmányozása, és megismerkedés azzal, miként használhatók azok a municipiumok, a coloniák vagy akár a hadsereg életének pontosabb megismeréséhez.

Irodalom:

Sandys, J. E.: Latin Epigraphy. Groningen, 1969.

Schumacher, L.: Römische Inschriften. Stuttgart, 1990.

Meyer, E.: Einführung in die lateinische Epigraphik. Darmstadt, 1974.

 

Görög történetírók szövegolvasás:

A tárgy célja eredeti nyelvû szövegolvasással megismerni egy-egy görög történetíró írói módszereit és nyelvhasználatát. A hallgatók minden évben más íróval ismerkedhetnek meg (Hérodotos, Thukydidés, Xenophón, Polybios, Appianos).

Irodalom:

Az említett auctorok szövegrészletei.

 

Római történetírók szövegolvasás:

A tárgy célja eredeti nyelvû szövegolvasással megismerni egy-egy római történetíró írói módszereit és nyelvhasználatát. A hallgatók minden évben más íróval ismerkedhetnek meg (Livius, Sallustius, Tacitus, Suetonius, Ammianus Marcellinus).

Irodalom:

Az említett auctorok szövegrészletei.