Hogyan    írjunk    lábjegyzetet?

Lábjegyzetet írni nem boszorkányság. Jó és használható lábjegyzetet írni azonban igen hasznos dolog, és tudományos igényű munkánál egyenesen alapkövetelmény.1 Idézhetünk forrásból és szakirodalomból. Ha forrásból idézünk, ne feledjük el, hogy prózai műnél könyvre és caputra (fejezetre) hivatkozunk, sohasem a modern kiadások oldalszámára! Ha például Hérodotos művének első, programatikus mondatára hivatkozunk azt így tesszük.2 Persze idézhetjük szó szerint is: "A halikarnasszoszi Hérodotosz a következőkben foglalja össze történeti kutatásainak eredményeit ..."3 Idézhetünk eposzból is, akkor az idézési mód: ének, sorszám.4 ugyanígy járunk el a versekkel is: "Exegi monumentum aere perennius ..."5 Drámát és komédiát is így idézünk (Soph. Antig. 1353. - ez az Antigoné utolsó sora).

A modern szakirodalommal egészen más a helyzet. A szakirodalom lehet könyv, könyvrészlet vagy folyóiratcikk. Ha könyv, kell a szerző, cím, város, évszám, oldalszám.6 Annak is megvan a módja, ha egy mástól kölcsönzött idézetet idézünk.7 Nem kell, sőt fölösleges feltűntetni, hogy melyik kiadó

adta ki az idézett könyvet (bár Eco ezt másként Iá t ja).8

Ha tanulmánykötetben megjelent művet idézek, kellenek a műnek és a kötetnek az adatai is.9

Ha folyóiratban megjelent cikket idézek, kell a szerző, a cím, a folyóirat neve, kötetszáma, évfolyama, lapszáma.10 Ha a folyóirat nem folyamatosan

számozza az egész évfolyam lapjait, meg kell adni a füzet számát is.11

Tökéletes jegyzet nincs, de tökéletességre törekedni lehet, sőt kívánatos. Jó munkát!

Németh  György

1 Azon kívül az idézetek visszakereshetősége etikai kérdés (ez egy magyarázó lábjegyzet).

2 Hér. 1,1. (Ez egy hivatkozó lábjegyzet.)

3 Hér. 1,1, ford. Muraközy Gy. (Semmiképpen sem a modern kiadás oldalszámával!!!).

4 Hom. Od. 1,1: "Férfiuról szólj nékem, Múzsa, ki sokfele bolygott...", ford. Devecseri G.

5 Hor. carm. 3, 30, 1. (Ez azt jelenti, hogy   Horatius, Ódák harmadik könyve, harmadik óda, első sor.)

6 Hegyi D., Az iónok Kisázsiában, Budapest 1981, 63. Ha több oldalt idézünk: Hegyi D.,

Az iónok Kisázsiában, Budapest 1981, 63-114.

'   "Wie   weit  die  Lakedaimonier sich  von  alten  Verpflichtungen  gegenüber dem

Gemeinwesen der Samier ... leiten liessen, bleibt unklar", H. Berve, Die Tyrannis bei den

Griechen I., München 1967, 113, idézi Hegyi D., i.m. 241. (Ez azt jelenti, hogy idézett

művében, ha már egy előző jegyzetben, vagy a tanulmány végén levő bibliográfiában már

idéztem a mű minden adatát.

8 "Sok jelentős szerző csak a város nevét szokta megjelölni a könyvben. Felhívom a

figyelmüket,   hogy   ezek   mind   sznobok,   akik   megvetik   olvasóikat,   kivéve   ha

enciklopédiáról van szó (ahol helyszűke miatt vannak rövidségi kritériumok)." U. Eco,

Hogyan írjunk szakdolgozatot? Budapest (Gondolat) 1991,85.

9 Komoróczy G., Iskolák, diákok és írnokok a Sumer közmondás-gyűjteményekben, in:

Komoróczy G., A Sumer irodalmi hagyomány, Budapest 1979, 455-475.

10 Borzsák L, A klasszikus tvrannos-kép keleti (perzsa) előzményei, Ant. Tan. 33,1987-

88,97-103. (Ant.Tan. - Antik Tanulmányok).

1 ] Kapitánffy L, A konstantinápolyi hippodromosz, História 12,1990,5-6.sz., 56-57.