A kurzus kódja: TANM-TÖR-101
A kurzus címe:

Források az ókor történetének tanulmányozásához (Tanári MA)

Tematika

A kurzus célja egyrészt az ókor egyes fontos, és a közoktatásban is felhasználható forrásainak, forrástípusainak megismerése (részben a már meglévő ismeretek elmélyítése), másrészt a források elemzésének gyakorlása, sajátosságaik, valamint a saját korukkal való kapcsolatuk megértése. A kurzus anyaga (források és a források háttere) Németh – Hegyi W.: Görög-római történelem. Osiris Kiadó, Budapest, 2011, Németh György (szerk.): Görög-római szöveggyűjtemény. Osiris Kiadó, Budapest, 2011 könyveken, illetve a lentebb külön feltüntetett forrásokon alapul.

 

 1. A görög történelem fontosabb forrástípusainak áttekintése. LineárisB dokumentumok. Kitekintés az ókori Kelet fontosabb forrástípusaira.
 2. Spárta történelme és forrásai. Plutarkhosz: Lükurgosz és a szöveggyűjtemény vonatkozó forrásai
 3. Homérosz és Hésziodosz. Iliász VI. 119-236, XVIII. 478-617, Odüsszeia IX. 39-139. Munkák és Napok
 4. Polisz, gyarmatosítás, a „harmadik Görögország”. Közösségek és „múltjaik”. Kulturális emlékezet. Hérodotosz IV. 145- 162. és a szöveggyűjtemény vonatkozó forrásai
 5. Szolóntól- Kleiszthenészig. A szöveggyűjtemény vonatkozó forrásai
 6. A Kr.e. 5. századi Athén. Periklész beszédei (Thuküdidész) és a Méloszi dialógus. A szöveggyűjtemény vonatkozó forrásai
 7. Nagy Sándor és a  hellenisztikus kor. A szöveggyűjtemény vonatkozó forrásai
 8. A római történelem fontosabb forrástípusainak áttekintése. Róma alapítása. Mese és történelem. Róma királyai, a köztársaság születése. A szöveggyűjtemény vonatkozó forrásai
 9. A res publica története a Gracchusok koráig. A szöveggyűjtemény vonatkozó forrásai
 10. A köztársaság válsága. Suetonius Caesar. A szöveggyűjtemény vonatkozó forrásai. 
 11. Octavianus és Augustus. A szöveggyűjtemény vonatkozó forrásai. 
 12. Császárkori források. A szöveggyűjtemény vonatkozó forrásai.
 13. Pannónia. Római vallás. A szöveggyűjtemény vonatkozó forrásai.

 

 

Követelmények, értékelési szempontok (zh, órai munka, vizsga stb.):

A kurzust lezáró jegy két zh és egy otthon elkészítendő elemzés alapján alakul ki

 

 

Az ÓKORTÖRTÉNETI ZHákhoz kötelező anyag az  MA tanárszak hallgatói számára 2013 ősz

 

 Németh – Hegyi: Görög-római történelem. Osiris Kiadó, Budapest, 2011. 59-88, 116-182, 264-267, 274-289, 297-308, 317-322 (görög)

Németh – Hegyi W.: Görög-római történelem. Osiris Kiadó, Budapest, 2011. 349-362, 371-375, 392-410, 426-450, 465-485, 517-548 (Róma)

A tankönyvből feladott fejezetek anyagából adat szinten csak a lenti listán szereplőket kell tudni, de folyamat és probléma szintjén a feladott leckék többi részéről is be kell tudni számolni.

Évszámok – görög történelem:

2200 k.

1540k.

1200k

734

600

621

594

560-527

510

508

464

522-486

492

490

487

480

479

478

462

451

431-404

429

405

399

371

338

336-323

 

Évszámok – római történelem:

753

509

367

494

451-450

387

300

341-338

312

295

279

270

264-241

218-201

216

202

168

184

133

102-101

91-88

82

63

60

48

44

43

42

31

27

23

17

12

12-9

6-9

9

14

79

81-96

98-117

212

284-305

293

303-304

306-337

313

325

378

379-395

451

476

 

Fogalmak

Tengeri népek, lineáris b, sötét kor, phylé basileus, oikos, apoikia, oikistés, métropolis, emporion, synoikismos,  kosmos, hoplita, phalanx, ephébos, démos,pediakoi, eupatrida, gerusia, perioikos, helóta, klaros, ephoros, medimnos,stratégos, archón stratégos, hetaireia, areiospagos, ostrakismos, phoros, symmachia, drachma, peloponnésosi szövetség, sziget stratégia, pezetairos, diadochos, Seleukidák, satrapa

 

Magistratus, consul, res publica, lictor, fasces, annualitás, senatus, auctoritas, comitia centuriata, comitia curiata, annalisták, praetor, plebeius, patronus, cilens,questor, dictator, censor, classis, secessio, néptribunus, ius intercessionis, fas, sacramentumos per, fides, iugerum, ager publicus, nobilitas, pontifex, augur,bellum iustum et pium, prorogatio imperii, pirruszi győzelem, civitas sine suffragio, manipulus, hastatus, pilum, nobilitas, pompa funebris, villa, lectio senatus, aesgrave, homo novus, lovagrend, societas publicanorum, optimaták, tresviri agris iudicandis adsignandis, proscriptio, principatus, imperium proconsulare, tribuniciapotestas, prefectus praetorio, damnatio memoriae, donativum, tetrarchia, dominatus, adoratio, praepositus sacri cubiculi, orthodox, arianizmus

 

Személyek

Battos, Zaleukos, Megaklés, Hippodamos, Periklés, Thukydidés, Xenophón, Hérodotos, Tyrtaios, Homéros, Kroisos, Aristagoras, Ephialtés, Themistoklés,Hippias, Kimón, Antigonos, I. Ptolemaios,

 

Brutus, Decius Mus, Q. Publilius Philo, Appius Claudius Caecus, Pyrrhos, T. Gracchus, C. Gracchus, Eunus, Marius, Iughurta Sulla, Mithridatés, Pompeius,Lepidus, Caesar, Clodius, Sextus Pompeius, Lepidus, Antinius, Cicero, Caesar, Octavianus, Livia, Agrippa, Tiberius, Seianus, Caligula, Claudius, Seneca, Nero, Vespasianus, Domitianus