BBN-TÖR-205;  TÖ-TÖN-215  Caesar öröksége – Hegyi W. György

A kurzus leírása :

A kurzus egyik célja, hogy a Kr.e. 44 utáni politikai küzdelmeket, az augustusi rendszer kialakulását és a principátus első évtizedeit tanulmányozzuk. Ehhez nézőpontként — erre utal a szeminárium címe — Caesar örökségét, programját, valamint a res publicát választjuk.  A korszak történelmének feldolgozása során többek között politikai játszmák és hatalmi technikák elemzésével, politikai -, gazdasági -, társadalmi változások feltérképezésével, a hatalom és kultúra kapcsolatainak vizsgálatával, valamint a kor eszme és mentalitástörténetével fogunk foglalkozni. A másik cél módszertani: a forráselemzésnek, illetve egy problémafelvetés dolgozattá formálásának gyakorlásához kíván teret és segítséget, valamint ösztönzést biztosítani. A félév két részből fog állni. Az elsőben ”átfogóbb” jellegű források közös feldolgozásán keresztül ismerkedünk a korszak fontos kérdéseivel, történetével, gondolkodásmódjával és nem utolsó sorban a korra vonatkozó források típusaival, valamint elemzésük lehetséges módjaival. A félév második felében pedig egyes témákat járunk körül kiselőadások formájában.

 

Követelmények, értékelési szempontok:

Egy kisebb előadás a félév második felében, egy otthoni, 10-12 oldalas, jegyzetekkel ellátott dolgozat a félév végére, valamint egy zh a félév 3-4. hetében a korszak anyagából. A félévet záró jegybe beleszámít az órai munka is.